Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

O třech rozdílných pojmech, které se označují stejným slovem od dávných časů – mořský záliv, funkce sinus a ňadra – About three different therm, signifying by same word from ancient times – sea bay , funktion sinus and womans breast our girls and ladies

Většina zeměpisných , např. námořních útvarů , je odvozena od přirovnání k různým částem lidského těla .

Kupříkladu výběžek země do moře, zvaný mys , výspa , je označován pojmem cap, cabo – ve středozemních jazycích (fr. , kastil., katal., proven.,galic.,port. ital., apod)

Je to ale od slova hlava , tedy caput , cabeza a to je v řečtině KEFALOS (asi jako z toho slova pod vlivem Řeků, kteří přišli po 2.sv. válce a po ní  ještě nějaké další v Řecku) do Čech a na Moravu a přinesli s sebou slovo KEBULE . B,P,F jsou neznělé hlásky .

V arabštině je mys dán slovem ras – to znamená také hlava . Např. na jihu Sinaiského poloostrova je Ras Muhammad , v angličtině jej překládají jako Cap Ras Muhammad , tak trochu nadbytečně , jelikož  je Ras  právě ten Mys , takže asi správněji by bylo říci Cap Muhammad, resp, Mys Muhammad , resp. ponechat Ras Muhammad . Na severu Afriky je např. Ras Abiad  – Cabo Blanco , Cape Blanche , Bílý Mys

Asi , jako bych řekl Mys Cap Canaveral , ale je to buď Mys Canaveral, nebo Cap Canaveral.

(U Mexiců – Aztéků byla výspa , resp. mys nazýván podle nosu , který je rovněž osamoceným výběžkem na povrchu lidského těla, konkrétně hlavy , např. město OAXACA – je správně HUAXYACAC – HUAXIN(tykev) + YACATL (nos))

Důvod je jasný . Tak jako je hlava osamoceným výrazným výběžkem na povrchu lidského těla, tak je i mys osamoceným výběžkem na pobřeží na úkor moře .

 Jiný námořní útvar je třeba ústí , to je pochopitelně od slova ústa a např. je Boca Kotorská, ale to znamená v italštině pusa a pusa je pochopitelně totéž, co ústa , takže vlastně vyústění kotorské .

Také je například pojem šíje je použit u námořního zeměpisného útvaru , tj. ve Střední Americe je tzv. Tehuantepecká šíje  , (správně v nahuatlu ale TECUANTEPECKÁ šíje) – je v místě ohybu , od tohoto místa na sever označovali Mexikové-Aztékové pobřeží Západního oceánu a od tohoto místa na jih jako pobřeží Jižního oceánu . 

Šíje je pochopitelně přirovnání k části lidského těla , kde je nejužší , tedy krk .

A nyní  k těm třem pojmům .

Ve starověké Indii označovali vztah mezi poloviční tětivou a poloměrem názvem JIVA . To znamená tětiva a trigonometrický vztah to je pochopitelně sinus . 

JIWA

JIWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabové jako zdatní mořeplavci, kteří obchodovali na obě strany od svého území , tak pochopitelně tuto funkci (tak to nazýváme dnes) od Indů převzali .

Ale jelikož jim spíše vyhovuje výslovnost na začátku místo J – DŽ ,  tak vyslovovali DŽIVA  a posléze džiba , jelikož v a b je neznělá hláska , která se z v arabštině běžně zaměňuje .

Jelikož , když se tato funkce vynese graficky , tak dostanem známý tvar, který připomíná mořský záliv. Záliv se pochopitelně arabsky zapisuje jako džín, jod, báth (jako dž, jota , beta) a toto dle arabského pravopisu zapsané slovo lze číst jako DŽ I B (a) , resp. DŽ a I B (džajb) .

Takže zapisujíc původně Arabové slovo džiba , zapsali i automaticky slovo džajb . Té podoby si pochopitelně povšimli a také se to dobře pamatuje jako mnemotechnická pomůcka.

Jelikož Arabové obchodovali i na západ od svého působiště  , tak znalost tohoto vztahu převzali i národy v okolí Středozemního moře a  jelikož jazykem učenců byla latina , tak tento vztah , zvaný džajb (bezprostředně tedy záliv) přeložili 1:1 slovem v latině SINUS.

To samozřejmě znamená také záliv .

Jenže slovo pro tenhle námořní zeměpisný útvar vzniklo v latině také jako přirovnání k lidskému tělu , ale převzetím od italických národů , které tam byly etablovány již před vznikem římské říše a jejich jazyky byly více užívané , než tehdejší latina , teprve se pozvolna rozšiřující .

Tak jako Řekové nemají dodnes pojem ani pro moře , tak ani LATÉNOVÉ  a italické národy neměli svůj název, jako původně vnitrozemský národ, pro námořní zeměpisné útvary .

Řekové sice nazývají moře THALASSA , ale to je název převzatý od předřeckých národů , jako byli Lýkové , Kárové , Pelasgové  apod .

Samo slovo sinus, i když znamená tedy záliv, tak nejprve záliv vůbec neoznačovalo, jelikož vnitrozemský národ, což byli vesměs Indoevropané , neměl potřebu , jsa ve vnitrozemí, vymýšet pojmy pro námořní útvary .Tak jako Eskymák nemá potřebu vymýšlet pojmy pro věci, jež se v jeho domovině nevyskytují .

Nejprve ale , a to je dodnes ve všech středozemních jazycích patrné, tak slovo sinus, resp. dnes např. v kastilštině el seno , ve francouzštině trochu přechýlené le sein a v ostatních těchto podobných jazycích obdobně , znamená ňadro , resp. ňadra – los senos , les seins apod.

To je ve skutečnosti velmi výstižné .

Pochopitelně ,tak jako se spontánně říká , např. u autoelektromechaniků konektor samčí a samičí (v autě) tak zrovna tak indoevropští chlapi při pohledu na mořský záliv , který v půdorysu vypadá jako prostor, tj. vhloubenina moře na úkor země , vymezená dvěma výběžky – mysy, uvažovali .

Pochopitelně chlap je jen chlap a tak mu ta dvojice vyčnívajících útvarů země (je pochopitelně tuhá) a mezi nimi voda , vyplňující mezi těmito výběžky prostor (voda vůči zemi je jako měkká) přopomínala tuhá ženská ňadra a ta voda prostor mezi ňadry .

Takže od té chvíle se spontánně, již se nedozvíme kdy, rozšířil pojem , původně označující ňadra , jako pojem označující též mořský záliv .

 

Na obrázku je pro ilustraci ukázka několika menších mořských zálivů na východním pobřeží Španělska v západním Středozemí v oblasti letoviska Salou , mezi městem Salou a příměstskou oblastí Cap Salou , vzájemně vzdálenými cca 4.5 km směrem k městečku La Pineda , ležícímu severně  od Cap Salou cca 4 km .

SINUS (MOŘSKÝ)

MENŠÍ ZÁLIVY U SALOU

MENŠÍ ZÁLIVY U SALOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pochopitelně chlapi na moři myslí na ženy neustále, jelikož jich na moři nikdy moc nebylo (možná tak nějaké pirátky či bukanýrky , případně v námořních krčmách v přístavu) , tak jim ten pojem imponoval a souvislost byla zřejmá .

Takže dnes , i když si souvislost uvědomuje málokdo , tak tedy ňadra žen a dívek dala vzniknout názvu pro námořní zeměpisný útvar a ten zase (už čistě jen z hlediska výslovnosti arabské a půdorysu útvaru )  je též označením funkce sinus .

EL SENO , LE SEIN , IL SENO  (kastilsky,francouzsky,italsky)

Ňadra

Ňadra , jejichž tvar a prostor mezi nimi inspiroval k vytvoření názvu pro pojem mořského zálivu

 

 

 

  

 

  Na přiloženém obrázku je průběh funkce sinus v intervalu (0,3*PI) ,

 PRŮBĚH FUNKCE SINUS

FUNKCE SINUS A JEJÍ PRŮBĚH

FUNKCE SINUS A JEJÍ PRŮBĚH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatně , když se nechá vykreslit funkce sinus s patřičnými parametry , tj, jako násobek funkce a jejího argumentu , v intervalu (0, 3*PI) , dostaneme i velmi pěkný průběh křivky sinus, připomínající obrys dvojice ňader . Mnou vybraná dívka na obrázku , zde její ňadra samozřejmě mají v nárysu spíše tvar funkce kruhu : y = (R^2 – x^2)^1/2 , resp. jejich povrch splňuje rovnici koule v E3 : x^2+y^2+z^2=R^2 .

Takhle samozřejmě je geometrie mnohem zajímavější , jelikož nikoliv náhodou se uplatňuje při tvarování lidského těla a pochopitelně grafické vyjádření funkcí je o to zajímavější , čím více obsahuje zaoblení a to platí pochopitelně i pro těla žen a dívek .

Bohužel se takto geometrie nevyučuje a to je podle mne škoda .

Nakonec, i ty nejprimitivnější kmeny, které jsou neznalé technologie, tak mají vždy ucelený soubor názvů , označujících veškeré očividné části lidského těla po celém světě .

A pro nástroje , předměty denní potřeby tyto názvy posloužily a v téměř všech evropských jazycích jsou obsažené dodnes .

Pozn.: V latině se sice ňadra neřeknou vůbec podobným slovem , nejvýše jako mamilla ,papilla  , ale to nás nemusí mýlit , jelikož ve skutečnosti se latinsky v té římské říši příliš nehovořilo .

Není tomu tak, že teprve , až když Vandalové vyvrátili Řím, že den po té, se začalo mluvit na Apeninském poloostrově italsky , v Hispánii španělsky , v Galii francouzsky a v Dacii rumunsky a pod. , takhle život „nechodí“ .

Ve skutečnosti Itálie nebyla vůbec žádným „jednotným národem“ a ta lidová italština tam fungovala souběžně vedle latiny, kterou však používali v podstatě „závazně“ v senátu , ev. úřady a učenci , filosofové , případně římští občané . A souběžně s migrací římských žoldáků (legionářů) mezi jednotlivými provinciemi se spontánně tvořila jakási španělština a franština a ta je vlastně mluvou z té staré italštiny , souběžně používané vedle latiny, jejíž užívání v podstatě od doby triumvirátu jen upadalo (jako všeobecná mluva) .

Proto ten název pro ňadra není ani tak latinský , jako spíše italský z doby starověkého Říma a migrací lidových vrstev „prolnutý“ do všech okolních jazyků středozemních (románských) .Čili původ slova sinus ve smyslu ňader je spíš pradávný italský výraz, když ještě Řím se svou „latinou“ nehrál podstatnou roli na Apeninském poloostrově a když ji začal „hrát významně“ , výraz již byl rozšířen námořníky po celém Středozemí .

O tom, že latina nehrála takovou hlavní roli, jaká se jí přikládá, svědčí, že v portugalštině , kastilštině , galicijštině , katalánštině , provenceštině  i v italštině je ten výraz , výše uvedený (pro ňadra) , shodný,  ale v latině , koncentrované kolem Říma , je odlišný , ačkoliv je Řím sám obklopen Itálií jako takovou a současně tedy ve starověku italickými národy . Čili ani ne tak latina , jako zlidovělý jazyk kolem Říma , předal název vyjadřující ňadra , do pojmu pro záliv , zátoku  (také klín- ta podobnost je  pro sbíhající se nohy s tvarem úzké , protáhlé zátoky ještě markantnější)   .

22 února, 2009 Posted by | O vzniku zeměpisných pojmů z hlediska podoby s lidským tělem a dalších souvislostí | komentáře 4