Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

Diferenční rovnice

Občas se s nimi setkávám, na většině vysokých škol se nevyučují, kromě diferenciálních rovnic existují samozřejmě také diferenční rovnice a jejich řešení je obecně podobně složité, jako u diferenciálních rovnic.

Takže zde uvedu pár příkladů, které občas mají studenti těch škol, kde se s nimi setkávají, při svých zkouškách .

Konkrétně zde nejvíce se vyskytující lineární diferenční rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty.

Řešení spočívá nejprve ve výpočtu kořenů charakteristické rovnice, což pro druhý řád je snadné, pro třetí a čtvrtý obtížnější, ale v obecném případě od 5. řádu včetně neexistuje již žádný algoritmus, kterým by bylo lze vyjádřit exaktně řešení.

Po stanovení kořenů napíšeme přímo obecné řešení homogenní rovnice se zkrácenou pravou stranou a stanovíme partikulární řešení, které se pokusíme uhodnout, je asi lepší , vybrat více členů i s vědomím, že nejčastěji se některé neuplatní, než jej odhadnout úsporně a pak počítat od začátku s rozšířenými členy. Za členy partikulárního řešení n dosadíme postupně n=n+2, n=n+1, n=n+0, ponásobíme, posčítáme a výslednou rovnici vnímáme jako součet tolika dílčích rovnic, kolik je stupňů n a řešíme podobným způsobem, jako u integrálu, kde rozkládáme na partiální zlomky, případně jako u lineárních diferenciálních rovnic druhého a vyšších řádů se speciální pravou stranou. Vyřešíme neurčité koeficienty a máme partikulární řešení a obecné řešení úplné diferenční rovnice je součtem obecného řešení rovnice se zkrácenou pravou stranou plus partikulárního řešení (což je obdoba partikulárního integrálu u lineárních diferenciálních rovnic druhého a vyšších řádů se speciální pravou stranou) .

 Tak ještě nějaké přidám.

 

 

 

další

další

 

další

další

další

další

další

další

další

další

další příště 

 

 

 

 

Celý příspěvek

2 května, 2015 Posted by | Geometrie vícerozměrných prostorů | Napsat komentář

Elektronické ověřování geometrických plánů

Tenhle článek je trochu o něčem jiném,

Jelikož jsem s uvedenou záležitostí měl co do činění, tak mohu těm, kteří si nebudou vědět rady, pomoci se vším co toto obnáší, případně jak problémy přijatelně obejít.

Jsem totiž více než zoškliven, jak se k věci a k lidem, kteří byli před toto postaveni, staví „prodavači“ časových razítek a certifikátů.

Obzvlášť  jak tito „prodavači“ operují s pojmy, které mohou mít více významů, a mohou zmást i zkušeného člověka.

Rozhodně to je systém, který je značně nepřátelský vůči běžnému uživateli.

Takže kdo bude potřebovat s touto problematikou pomoci, tj. co konkrétně učinit, aby mohl tímhle úředním vynálezem odesílat na katastrální pracoviště geometrické plány, tak rád pomohu i osobně přímo na místě. To jest i s instalací, případně s další instalací na záložní notebook či PC .  

Ač nerad a netoužil jsem po těchto „znalostech“ nás do tohoto vmanévroval zeměměřičský úřad na Praze 8 .

Je mi jasné, že to pro běžného uživatele, navíc, kterému na tom záleží živobytí, není .

Jen mne fascinuje ta neuvěřitelná absence lidství a bezohlednost těch, kteří toto vymyslili v zájmu toho, jak z lidí vytahnout další peníze a co je mnohem horší, i neúčelný čas, na toto vynaložený a nepříjemná setkání s lidmi, kteří tento vynález distribuují a ostentativně projevují zlomyslný nezájem, s vyskytnuvšími se problémy, ač na tom profitují.

Tísíckrát raději bych byl, kdyby zdražili kolkové známky třeba na dvojnásobek, ale nenutili lidi, kteří toto užívat nechtějí, je tímto připravovat o drahocenný čas.

Takže jak vidět, již oněm dobrodincům přestávají stačit peníze, tímto uměle získávané, ale navíc si takto jako vedlejí efekt přisvojují drahocenný čas.

Tak kdo bude chtít přímo s tímto pomoci, tak rád, mohu přijet téměř kamkoliv.

Tedy

Cualli Tonaltin

Aquin Ixnentlah

 

 

 

 

 

 

 

22 února, 2015 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář

SCHMIDTŮV (GRAMMŮV) ORTONORMALIZAČNÍ PROCES

 

 

V tomto článku bude ukázán příklad, jak se postupuje při sestavování ortonormální báze vektorů vzhledem k daným .

Nebývá to nikde pořádně vysvětleno, vždy je uveden jen dosti zmatečný vzoreček, a téměř nikde ne nejprve příklad a pak teprve teorie .

Je přetištěn z tabulkového procesoru , a je z něj názorně vidět, co se odehrává.

 

Asi nejzajímavější je, že když se přehodí pořadí vektorů daných, tak obdržíme pokaždé jinou ortonormální bázi, nicméně vždy splňující podmínku skalárního součinu, který je vždy roven nule.

Příklad pro ilustraci :

docu0871

Další příklad

Takže zde je :

Strana 1

page0001

 

Strana 2

page0002

 Strana 2

Strana 3

page0003

Strana 4

page0004

 

Strana 5

page0005

 

Další obrázek

17 prosince, 2014 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář

NĚKTERÉ NEURČITÉ INTEGRÁLY A JEJICH ŘEŠENÍ

V tomhle příspěvku bude ukázáno, jak se dají řešit některé zdánlivě jednoduché, ve skutečnosti dosti pracné integrály.

Jsou psané ručně, jelikož mi přijde lepší je ponechat psané ručně, tak trochu to napoví, co vše je třeba i souběžně učinit, pomocí editoru „to není ono“.

docu0665 

Nyní další :

 

docu0667

 

A další :

 

docu0669

 

A další:

 

docu0671

 

a další :

10 září, 2014 Posted by | Geometrie vícerozměrných prostorů | Napsat komentář

O NÁZVU MAYA

  Sice jsem v jednom jiném příspěvku uvedl, že název MAYA byl užit ze sanskrtu , není to vyloučeno , ale věc je poněkud složitější . Nějdříve se pochopitelně španělští žoldáci a za nimi misionáři a další, kteří to myslili s domácími obyvateli i poněkud lépe, tak se  setkali s místními obyvayteli především na poloostrově Yucatan. Tehdy ovšem ten název vznikl zcela určitě nedopatřením , prostě se místních lidí , kteří sledovali jejich vylodění a žádný z nich ještě španělštině nerozuměl , ptali, jak se jmenuje tato země . Toto přistání se událo na mysu, který zase zřejmě nedopatřením, nazvali Španělé COTOCHE , tedy asi se jich ptali, jak se jmenuje ten kus území, co vybíhá do moře (tedy mys) a oni jim zřejmě odpověděli něco jako „náš domov“ , resp. bydlíme tu“ , resp. „u nás doma“, a to se v místních jazycích řekne dost podobně, jako v evropských jazycích pojem „doma“, tedy v mém domě, resp. v našich domech “ jako že je to jejich domov , přičemž dům ve smyslu domov ,  je OTOCH   a předpona je přivlastňovací zájmeno , tedy COTOCH . A samozřejmě není vyloučeno, že  tomu kusu území vybíhajícímu do moře opravdu již před přistáním Španělů říkali COTOCH . Tak ale jelikož v případě onoho názvu Yukatan sami vlastně doznali , že Španělům nerozumnějí , tedy jejich položené otázce , tak by pak onen mys obdržel jméno Španěly zapsané až později , kdy již někteří z místních obyvatelů začali španělsky rozumět , jelikož kdyby to dokonce předcházelo názvu toho Yukatanu , tak těžko by mohli nejprve odpovědět “ jsme tu doma“ , což dává vzhledem k položené otázce i smysl (prostě neřekli žádný název , ale že tu bydlí , což je odpověď vyžadující porozumění položené otázce) a příště o chvíli později (jedno jestli o hodinu nebo o den) by řekli udiveně na otázku po jménu celého velkého polostrova  odpověď vyjadřující údiv alias neporozumění (slyšte jak mluví(= údiv nad neznámo řečí) resp. nerozumím pane (= přímé přiznání, že nerozumí ani slovo)). A nastaly tedy v případě názvu poloostrova dvě možnosti , místní obyvatelé mohli říci , „slyště jak mluví“ a to řekli pochopitelně ve svém místním jazyce a ˇŠpanělé se domnívali , že slyšeli odpověď (tak dost možná že ne všichni , ale asi nikdo nebyl proti) , a další možnost je , že jim místní obyvatelé sice nerozumněli , avšak nicméně  ve svém jazyce mohli Španělům odpovědět , „nerozumím, pane“ . Ať  již to byla první , či druhá možnost , obojí se Španělům jevilo jako odpověď na otázku po názvu , jako slovo , jež nějak zapsali a to je ten dnešní YUCATAN , ve skutečnosti do jednoho slova zkomolená krátká věta v místním jazyce , vyjadřující neporozumění položené otázce . Dále také , jiné mayské národy ovšem , tomuto území říkali ULÜUMIL KUTZ YETEL CEB , tedy ROH HOJNOSTI JELENŮ A KROCANŮ . Ale ovšem ne místní obyvatelé na Yukatanském poloostrově . Ti tomuto území říkali , jak bylo později při studiu a zápisu jejich místních jazyků zjištěno , MAYAB . A jelikož se na tomto území hovoří čtyřmi jazyky, tedy LAKANTUUN , YUKATEKO , MOPAN , ITZÁ , a celá tato jazyková skupina se nazývá yukatecká , tak to bylo tedy zřejmě v jazyce dnes zvaném  yukateko. Tedy MA´YA´AB   a znamená to POCO , NO MUCHO, tedy TROCHU , NE MNOHO . Jakože tím názvem chtěli říci , že to je ZEMĚ NEMNOHA LIDÍ ,  nebo ZEMĚ LIDÍ VYBRANÝCH či ZEMĚ LIDÍ VYNIKAJÍCÍCH (a těch nebývá nikdy dost , spíše nemnoho ,  NO MUCHO) A toto zaznamenal autor bohužel anonymní , musím říci na tu dobu velice vzdělaný člověk  ve svém ručně psaném slovníku z roku 1577 , který zapsal do prázdného sešitu s čistými stránkami a později byl opatřen knižní vazbou . Byly z něj pořízeny rerodukce se zachováním v podobě osobitého rukopisu čili že stránky slovníku jsou vlastně reprodukované obrazy , kde obrazem je ručně psaný text a také samozřejmě přepis v podobě s tiskacím písmem . Na to , že to je psané rukopisem z roku 1577 , je to velice dobře čitelné i dnes , spíše čitelnější , než je rukopis dnešních lidí .   Později byl tento slovník připisován Fray Antonio de Ciudad Real , (Fray je řádový bratr) Je nazván DICCIONARIO  DE MOTUL MAYA 1577 a je to zřejmě jeden z vůbec prvních zápisů , kde je název MAYA  použit pro název jazyka národa dnes zvaného YUKATEKO, který si ovšem MAYA  nejspíš vůbec neříkal , jméno YUKATEKO  nepoužíval již vůbec , je to zkomolenina španělsko nahuaská , kdy implementovali do nesprávného názvu poloostrova koncovku ovšem množného čísla v jazyce nahuatlu ve stylu MIXTLI  plus TLACATL = MIXTLACATL , což se přechyluje na MIXTECATL , množné jčíslo je pak MIXTECAH a Španělé to koncové H nevyslovovali , takže obdrželi slovo MIXTECA a z toho redukovaného množného čísla vyrobili nahražením „a“ koncovým „o“ tvar jednotného čísla ve španělštině  , tedy MIXTECO a podobně zde YUCATECO , později YUKATEKO . Tak není vyloučeno , že si mezi sebou mohli říkat dle jimi užívaného názvu MAYAB nějakým podobným odvozeným jménem) , ale doložené to není , většinou si obyvatelé nejen Yukatanského poloostrova říkali podle většího sídla , takže i příslušníci stejné jazykové skupiny měli více jmen dle konkrétního sídla . A další verze , čistě jen jak se rozšířilo již zavedené slovo slovo MAYA  , tak v 19. století , jméno si bohužel již nevybavuji , spisovatel dobrodružných románů umístil příběh do Střední Ameriky a ve svém románu vysvětlil důvod užití názvu MAYA tím , že tak nazval (on ten spisovatel) souhrnně národy Střední Ameriky hovořící podobnými (dnes tedy nazvané mayskými) jazyky a mínil tím , že jméno si vypůjčil ze sanskrtu ze slova MÁJA (minulost, tak je to podobné jako v češtině minout, míjet , minulost , dá se v tom rozeznat sanskrtský slovní kmen z praindoevropského jazyka) a že tím chtěl říci , že ty národy již nejsou tím čím bývali , tedy že co dokázali , je již minulostí , tedy MÁJA. Ale samozřejmě že daleko pravděpodobnější je , že jen do názvu, tehdy ne ještě široce užívaného a známého spíše jen vědcům , jen uměle dosadil svou myšlenku , kterou přeložil do sanskrtu , když si zřejmě všiml, že do sanskrtského slova tento název dobře pasuje . Ale jisté především je , že jen malokterý domorodý obyvatel kterékoliv mayskými národy obývané oblasti měl ponětí o jiných mayských národech , maximálně jen o těch v nejbližším okolí,. to se samozřejmě s informačními technologiemi nenávratně změnilo . Ale dost těžko mohl například v 16. století příslušník Kičé znát příslušníky Huasteko (již kromě jiného proto , že i Huasteko není mayský název (a tak jej neznal , mohl znát nějaký jiný „jejich“ mayský , pokud vůbec)  , vlastně je dost podobný, jako OAXACA = HUAXYACAC = HUAXITL plus YACATL plus lokativ -C(když slovní kmen končí na samohlásku), HUASTECATL = HUAXITL plus TLACATL)) , již proto, že za svůj krátký život neměl možnost se do takto vzdálených oblastí dostat . Takže tuhle vědomost mohli mít jen v nejlepším případě obchodníci ať již jakéhokoliv národa i nemayského , například mexičtí(aztečtí) POCHTECAH – putující obchodníci . Takže již z tohoto čistě praktického důvodu žádný souhrnný název pro tyto (mayské) národy dlouho neexistoval , vlastně jej uměle zavedli a rozšířili jazykovědci s použitím zřejmě tedy lokálního názvu poloostrova (a je také otázka, jelikož i na tom poloostrově Yukatanu žili a žijí i „nemayské“ národy“ , zda jej používali všeobecně všichni tj, jak mayské tak i nemayské národy) , doloženého ve slovníku neznámého autora z roku 1577 . Ten slovník , až budu mít čas, sem přidám, je docela zajímavý a dobře čitelný.                  

11 července, 2014 Posted by | Zajímavosti z Mexica | komentářů 6

Doplnění vztahů pro výpočet hyperkoule v E(4) , E(5)

Je to vlastně jen doplnění předchozího článku v geometrii vícerozměrných prostorů , kde jsem konečně nalezl čas , abych dokázal , že to co lze odvodit intutivně rekursivně bez výpočtu integrálů pro obsahy a povrchy hyperkoulí , je nicméně správně , což dokazuje výpočet příslušného integrálu, pro hyperkouli v E(4) a E(5) , který potvrzuje správnost násobných konstant .

https://aztli.wordpress.com/2009/02/17/o-geometrickych-vlastnostech-znamych-teles-ve-vicerozmernem-prostoru/

https://aztli.wordpress.com/2009/03/20/doplneni-vztahu-pro-vypocet-obsahu-o-povrchu-hyperkoule-v-en/

Názorné schéma , co se vlastně odehrává při výpočtu obsahu hyperoule je zde :

docu0330

 

Další obrázek :

 

docu0332

7 února, 2014 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář

Annual report 2013

Zde se nalézá výroční přehled za rok 2013

https://aztli.wordpress.com/2013/annual-report/

 

2 ledna, 2014 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář

PŘEHLED VYPOČTENÝCH PŘÍKLADŮ Z INTEGRÁLNÍHO POČTU

V tomto příspěvku bude pro zájemce mající vyšší matematiku souhrn příkladů z integrálního počtu , při kterém se použijí nejrůznější metody pro výpočet .

Jsou vesměs ručně psané včetně grafického zázornění funkce .

Příklad 1

docu0070

 

Grafické znázornění průběhu funkce , k níž hledáme určitý integrál :

 

 

 

docu0071

Příklad 2 :

docu0032

 

Grafické vyjádření k příkladu 2

docu0040

 

 

Příklad č. 3a)

 

docu0039

 

Příklad 3b)

docu0043

Grafické vyjádření

docu0044

Příklad č. 4

docu0031

Příklad č.5

docu0050

grafické znázornění :

 

docu0051

Příklad č. 6

docu0049

A další příklady

 

21 listopadu, 2013 Posted by | Geometrie vícerozměrných prostorů, Různé | , , , , , , , | Napsat komentář

PŘÍKLADY NA URČENÍ NEURČITÉHO INTEGRÁLU

Příklad 2 :

∫ ((arcsin(x))/(1-xˆ2))ˆ(1/2) dx =

abychom se zbavili nepříjemného výrazu pod odmocninou , je nutno umět „nasahnout“ funkci , za niž položíme náhradu , substituci a tou bude zde arcsin (x) , jelikož využijeme situace , že ve jmenovateli v integrandu  je přímo její derivace , což je nutno nejprve rozpoznat .

Zavedeme substituci u = (arcsin(x) )ˆ(1/2)              (*)

upravíme uˆ2 = arcsin(x)

zderivujeme

2*u *du = 1/ (1-xˆ2)ˆ(1/2) *dx

Odtud dosadíme do původního výrazu :

∫ u*2*u*du = 2*uˆ2*du =

2*∫uˆ2*du = 2*(uˆ3)/3 = 2/3 *(uˆ3)

Do tohoto výrazu dosadíme zpět to , co bylo položeno v substituci (*)

———————————————————————————————————————————–

 2/3 *((arcsin(x) )ˆ(1/2))ˆ3 = 2/3 *((arcsin(x) )ˆ(3/2))    (**)

—————————————————————————

a to je výsledek výpočtu .

Po kontrole derivací výrazu (**)

2/3 *3/2 * ((arcsin(x) )ˆ(3/2-1)) *1/(1-xˆ2)ˆ(1/2) = ((arcsin(x) )ˆ(1/2)) *1/(1-xˆ2)ˆ(1/2) =

((arcsin(x))/(1-xˆ2))ˆ(1/2) jsme dostali původni výraz .

Příklad 6

∫ (tg(x))ˆ2 dx = 

Výraz , aby šel vůbec určit ,rozšíříme o 1 a tuto zároveň odečteme  , takže obdržíme :

∫ (1 + (tg(x))ˆ2 + 1) dx = 

dále upravíme tentro integrand přeskupením na součet dvou integrálů :

∫ (1 + (tg(x))ˆ2) dx  – ∫ 1 dx = 

V prvním členu integrálu přepíšeme tg x = sin x / cos x 

∫ (1 + ((sin(x))ˆ2)/ ((cos(x))ˆ2)) dx = 

a převedeme na společný jmenovatel :

obdržíme tak :

∫ ((cos(x))ˆ2) + ((sin(x))ˆ2)/ ((cos(x))ˆ2)) dx = 

a to je  po úpravě v čitateli trigonometrickou jedničku , takže obdržíme :

∫ (1 /  ((cos(x))ˆ2)) dx =

A tento výraz je již přímo derivací pro funkci tg x , takže

∫ (1 /  ((cos(x))ˆ2) dx = tg x

Druhý člen integrálu je triviální ,

∫ 1 dx = x

Takže obdržíme výsledek

∫ (tg(x))ˆ2 dx =  tg x – x

Kontrolou derivací tohoto výrazu obdržíme pochopitelně původní integrand .

Tedy (tg x – x ) ´= 1 / ((cos(x))ˆ2) – 1 , převedeme na společný jmenovatel a obdržíme :

(1 – ((cos(x))ˆ2))/((cos(x))ˆ2)

Výraz v čitateli rozepíšeme zase pomocí trigonometrické jedničky , tedy :

((sin(x))ˆ2) + ((cos(x))ˆ2) – ((cos(x))ˆ2) = ((sin(x))ˆ2)

Takže obdržíme výraz , kde v čitateli bude ((sin(x))ˆ2)

ve jmenovateli bude ((cos (x))ˆ2) ,

tedy

((sin(x))ˆ2)/((cos (x))ˆ2) = ((tg(x))ˆ2) .

 A to je náš původní výraz , který jsme měli zintegrovat

24 října, 2013 Posted by | Geometrie vícerozměrných prostorů, Různé | Napsat komentář

DOŠLI SI „JEN“ PRO DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE , PŘÍBĚH PANÍ MARTINY

Další z nehezkých příběhů :

Paní Martina je Slovenka , žije v Bratislavě , má dceru Viktorii

Nyní je příběh již neaktuální, obě slečny se podařilo dostat zpět do ČR.

Poškozená bohužel zde byla policií a justicí, jako vedlejší efekt pátrání po dívkách , paní Martina s dcerou.

Nadcházející „návštěvě“ předcházelo toto :

Tedy cca na jaře 2013, tedy 13. 3. 2013  se v Pakistánu ztratily dvě české dívky jménem HANA a ANTONIE, na cestě z íránského města Taftanu, kde si je pravděpodobně nějaký tipař vyhlédl za účelem únosu a získání výkupného, což v době únosu nebylo zcela známo, v místním dopravním prostředku ,  byly dle svědectví místních lidí na pakistánském území uneseny , nicméně nikdo neví s jistotou ani na 1000 km , kde se dívky toho času nachází .

Jelikož se trestný čin únosu , za předpokladu že se jednalo opravdu o únos , stal , tak patří do soudní a policejní pravomoci Pakistánu . Zda jej pakistánská policie a justice jako trestný čin aktivně vede, není známo a zda probíhá z její strany nějaké vyšetřování a zda založila vyšetřovací spis dle místních policejních zvyklostí  .

Každopádně se nestal na území České republiky, ani Slovenska.

A dále :

Paní Martina si  snad dle mínění policie ČR měla psát s kýmsi,  koho ale z podstaty věci nemohla znát a dokonce nikdo takový ani nemusil existovat, mohlo jít o někým vymyšlenou osobu.

Policie ČR si tuto informaci snad přečetla  na stránkách , jež se zabývají hledáním obou dívek na FB Hanča a Tonča domů .

Ale z principu věci se tato informace dá nazvat v nejlepším případě jen informací ze „třetí ruky“ .

Ty informace,  mohly být celé vymyšlené, případně odněkud na internetu nalezené a případně i za předpokladu , že se trestný čin únosu stal, tak dokonce i do jisté míry pravdivé, nicméně neznámo kým sdělené.

Česká policie zřejmě z nedostatku invence tuto „informaci“ mající charakter ze svědectví z „třetí ruky“ , přečetla rovněž a požádala slovenskou policii , aby , jelikož se paní Martina nachází na území Slovenska , tedy pozvala paní Martinu na policii a její informace prověřila . Zatím ještě pozvala v obvyklém slova smyslu .

Mohla tak učinit zřejmě jen dvojím způsobem, buď formou výzvy k podání vysvětlení , nebo výzvy , aby se dostavila jako svědek v konkrétním řízení v trestní věci .

Avšak jelikož únos, došlo li k němu (nyní oficiální místa uvádí, že šlo o únos za účelem výkupného), nastal na území Pakistánu a pokračuje na neznámém území neznámého státu , dost možná stále Pakistánu , tak z principu věci žádné trestní řízení ve věci únosu Hanky a Tonky probíhat na území Slovenska nemůže .

Ale připusťme , že si s takovými „detaily“ policie nelámala  hlavu a něco do té výzvy ať již k podání vysvětlení či podání svědectví , prostě napsala .

Takže stalo se , paní Martina byla tedy na konci jara , cca dva měsíce poté ,  vypovídat na policejním presidiu  v Bratislavě , zda ji náležitě poučili , že nemusí vypovídat proti sobě a svým blízkým osobám , nevím . A dále, že prý byla vypovídat ještě v červenci .

Každopádně jim sdělila jen to , co „věděla“, tedy to , co je informací na úrovni svědectví z třetí ruky a co policie již beztak si přečetla na webu sociální síě FB .

Samozřejmě , že to vše, co policie žádala formou podání vysvětlení, si mohla zrovna tak přečíst a bylo by to stejné a nemusila paní Martinu obtěžovat. 

Nicméně ikdyž by se jednalo o vymyšlenou osobu kýmsi neznámým, tak jsou to přesto  osobní informace a není dotazovaný je povinen policajtům nijak zpřístupňovat . Tak jako neexistuje možnost vydat uložené myšlenky a obrazy z lidské mysli v hlavě , tak podobně je tomu i s osobními myšlenkami a obrazy , uloženými v soukromém zápisníku nebo notebooku .

Aby byly dokonale tyto „pomocné „mysli“ podobně nepřístupné , jako lidská mysl , do které rovněž nelze vstoupit , stačí  notebook zašifrovat a nelze do něj při vhodném šifrování vstoupit v rozumném čase a podobně klasický zápisník zapsaný „tajným'“ písmem alias s použitím vhodného kódu , který je rovněž běžně v reálném čase nerozluštitelný, například slavný Wojnichův rukopis s popisem a vyobrazením rostlin, dodnes nerozluštěný.

A toto paní Martina zřejmě učinila a zřejmě policii svůj notebook odmítla vydat či zpřístupnit  .

Ostatně povinnost vydat jej lze jen se souhlasem soudu , avšak uložit povinnost sdělit přístupový kód již nikoliv .

——————————————————————————————————-

Policie po této „návštěvě“  tvrdí, že ji  poté kontatovala ještě dvakrát , avšak paní Martina odpovídá , že to je čistá lež , že ji nikdo od její osobní návštěvy na policejním presidiu již od policie nikdo nekontaktoval .

——————————————————————————————————–

Je totiž nikoliv obviněná , ale JEN NEVINNÁ BEZÚHONNÁ SVĚDKYNĚ , a ještě k tomu se to policajti o ní jen domnívají na základě info mající charakter z třetí ruky , že je svědkyně .

Takže při osobním pozvání na podání výpovědi nebo vysvětlení ji nemohli donutit k osobní prohlídce a k vyložní věcí , třeba notebooku, eventuelně jej majícího u sebe, na stůl a následně jej odebrat .

Takže v této fázi jim JIŽ odmítla odpovědět , jelikož jsou to pochopitelně osobní věci , netýkající se tr. činu , navíc nikoliv na území Slovenska  .

Takže se police rozhodla , že si „JEN DOJDE PRO DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE“ .

 

Učinila tak následně :

vyšetřovatel , avšak činu , který se stal v daleké východní Asii , tedy vyšetřovatel v kause , jež na Slovensku z principu věci nenastala a neexistuje , spolu se státním zástupcem , došli na soud a předali mu návrh na provedení domovní prohlídky nevinné ženy , vedené jako svědkyně , ve spisu , který se však týká trestného činu na území nikoliv Slovenska . 

A pan soudce návrhy provedení domovní prohlídky, tak jak byly vyšetřovatelem a státním zástupcem „specifikovány“ v tzv. standardním pojetí  , přijal .

Takže stalo se , že ve čtvrtek ráno  3. 10. 2013 v  06h00 přišlo komando  cca 10 ozbrojených zakuklenců spolu se dvěma sociálními pracovnicemi „JEN PRO DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE'“ do bytu nevinné ženské s třináctiletým dítětem .

Jejich vybavení bylo naprosto stejné , jako v případě soudního příkazu k domovní prohlídce spojené se zatčením ozbrojené osoby v trestním řízení ve věci trestného činu proti zdraví a životu , tj, dveřní vyrážedlo alias kovové beranidlo , hlasitý vstup a odjištěné zbraně v rukou .

Pod balkonem bytu z vnější strany fasády dokonce byli na lanech připraveni další zakuklenci , kteří měli zřejmě , kdyby se setkali ti „nahoře“ od vchodu do bytu s nečekaným odporem , jistit náhradní vstup a byli připraveni rozbít skleněné výplně vstupních dveří z balkonu do bytu a vybaveni rovněž oslňujícími výbuškami , asi kdyby 13 letá školačka alias „teroristka“ odrazila hlasitý vstup zakuklenců ode dveří bytu . 

Takže předcházelo tomu údajně sledování , kolik a jaké osoby se v bytě paní Martiny  zdržují , takže s nevinnou matkou s dítětem bylo zde přesně stejné konání , jako kolem bytu ozbrojených dealerů narkotik  či obchodníků s lidmi .

Takže velmi dobře bylo známo jim , že v bytě se nalézá JEN nevinná paní Martina a 13  letá dcera Viktorie , školačka .

Takže tedy vstup do obydlí počal metodou hlasitého vstupu .

Tedy spustili huronský řev , jestli fízlové tuto metodu odkoukali od indiánů Huronů a byli též na stáži u Huronského jezera , není mi známo .

A též prý nejprve „zazvonili“ a „zaklepali“ .

Dítě i matka pochopitelně ještě spaly , její škola je od asi 8h00 , takže se jsa vyděšené , obě vzbudily a matka šla otevřít a za dveřmi tlupa fízlů s odjištěnými ostře nabitými zbraněmi , kterými mířili do prostoru dveří a bytu , v kterémžto palebném prostoru se nacházely paní Martina a slečna Viktorie .

Fízl paní Martinu  připlácl na dveře , vyděšená dívka ale vyběhla ven a jiný fízl tuto dívku , asi 33 kg vážící , ji  chytil a uchopil a mrštil s ní pozadu jako s pytlem obdobné hmotnosti a rukou ji chitil na zemi za ústa , aby nemohla křičet .

Takže slečna Viktorie dopadla na záda  a jelikož křičela , tak našedše fízl odněkud hadr , jí tento fízl jej nacpal do úst , aby nerušila fízly při  „zásahu“.

Paní Martinu připlácli jako mukla ke zdi a musila dát ruce nad hlavu a rozkopli jí nohy od sebe  a zřejmě fízlačka ji prohledala , zda nevinná a bezúhonná osoba , figurující jen jako domnělá svědkyně navíc ve virtuálním prostředí internetu , nemá u sebe předmět , jimiž by mohla být nebezpečná sobě a svému okolí , tedy zakukleným fízlům .

Jestli byla podobně prohledána též znehybněná 13 letá školačka alias “ teroristka“ , není známo .

A pak policie za účasti nezúčastněné osoby i paní Martiny provedla prohlídku jejího obydlí , včetně dětského pokojíku spacifikované 13 leté školačky alias zde jako „teroristky“ a byl zabaven notebook paní Martiny a notebook 13 leté slečny Viktorie plus jeden IPad a další telefony .

Policajti bezohledně vysypávali obsah skříní s šastvem , i lůžka s lůžkovinami a veškeré zásuvky s jejich obsahem . 

Zřejmě byl též pořizován obrazový záznam z tohoto „dojití JEN pro doplňující informace'“ a podepsán protokol o zabavených věcech .

Mezitím také paní Martině byl i na dobu „návštěvy“ zabaven telefon , aby si nemohla zavolat například k advokátovi ve věci této difikultní návštěvy a pro lékařskou pomoc pro svou dcerku a fízlové do protokolu o prohlídce odmítli zapsat zranění , jež způsobili 13 leté dívce .

Takže je vidět , že je lhostejné , zda je domovní prohlídka vykonána u osoby , jež je ozbrojená a spáchala trestný čin proti zdraví a životu se zbraní a zdržuje se v obydlí , kde má být provedeno její zatčení a dodání do CPZ s následným návrhem na vzetí do vazby v režimu 72 hodin

a

domovní prohlídkou obydlí nevinného svědka , který dle mínění policie prý nespolupracoval , přičemž nespolupráce paní Martiny pouze spočívala v pouhé realizaci jejího práva nevypovídat proti sobě a sobě blízké osobě  , což je dáno listinou práv a svobod .

Jsem přesvědčen , že paní Martina má svůj notebook zašifrovaný a police z něj stejně nic nezjistí a žádný trestný čin zvaný NEVYSLOVENÍ PŘÍSTUPOVÉHO KÓDU neexistuje , je to jen jiná forma užití  práva proti sobě nevypovídat .

Totiž , uživatel notebooku připojeného k internetu jej může mít připojený třebas nepřetržite, avšak jak na pozadí spuštěných úloh ,  tak i v době nepřítomnosti u notebooku , se mohou na hdd stahnout jakákoliv data , o jejichž stažení běžný či laický uživatel nemusí mít tušení a ani nemá důvod notebook kvůli tomu neustále prohlížet . To by pak již bylo prakticky paranoidní počínání a člověk by nedělal nic jiného .

A člověk o tom není povinen vědět , jelikož není v lidských silách laika tomu zabránit a nemá ani důvod , co si sám stahuje a co nestahuje  , tam pro něj tedy není .

Proto není nikdy radno fízlům nikdy umožnit JEN prohlédnout obsah notebooku , vždy doporučuji zašifrovat a přístupový kód nikdy nesdělit . Pouze jim odpovědět , že je člověk laik , že na disku se po dobu nepřítomnosti , kdy je připojen k internetu může stahnout co nelze ovlivnit a jelikož o tom uživatel laik neví , tak aby nebyl náhodou obviněn , odmítá vypovídat  proti  sobě samému což znamená nevyslovit heslo .

Jak bylo vidět na tomto příběhu , který ještě , neskončil (tedy nyní již víme, že skončil návratem obou dívek Hany a Antonie) příslušníci policie jsou morálně zdegenerované osobnosti s psychopatickými prvky a s neschopností navázat kladný vztah k ženám a bohužel  i pasivně k tomu přihlížející příslušnice policie , rovněž již morálně opotřebené ženy .

Zřejmě jejich cítění a rozlišovací schopnost a soudnost deformuje pobyt u policie jako takové .

Rovněž podobně neslavně se vyznamenaly ony dvě sociální pracovnice , jež měly dozírat na zacházení s dítětem při domovní prohlídce , mající charakter ozbrojeného zásahu .

Z jejich počínání je zcela zřejmě vidět , že jen pasivně přihlížely a zalhaly co mohly .

Ve skutečnosti se mohly pokusit , ještě než došlo k  „zaklepání“ na dveře , být u dveří co nejblíže  a policajty varovat , že vyděšené dítě může vyběhnout a aby se jej pak ani nedotýkali a v žádném případě se nepokoušeli mířit do prostoru za dveřmi  s dvěma ženami zbraní .

Když tedy již k vyběhnutí dítěte došlo , mohli na fízla alespoň zařvat , ať jej pustí a jedna se mohla postavit za dítě a druhá z boku  a ochránit jej a bránit fízlovi před „zásahem“ proti dítěti , který nesmí být učiněn ani dle policejních regulí afrických zemí  . To však neučinily .

A dále neposkytly první pomoc a a neumožnily tyto pracovnice její přivolání , jen pasivně přihlížely .

Tak jejich ředitel by je mohl za jejich jednání vyrazit na hodinu , při velké tamní nezaměstnanosti by již nezavadily o práci , možná tak v nápravně výchovném ústavu alias věznici .

Pak po tomto policejním extempore začalo obvyklé policejní lhaní typu , že zásah byl naprosto standardní  .

Tak jistě , pokud by byl veden proti obydlí , v němž je pouze a jen ozbrojený pachatel s předměty pocházejícími z trestné činnosti , jež je nutno nalézt , tak vskutku ano .

I z tohoto vyjádření je dobře vidět , že lidé u policie ztratili již dávno rozlišovací schopnost a soudnost a lžou jen z pudu sebezáchovy  .

Ovšem samotné pochybení s hlediska provedení domovní prohlídky začalo nejprve u vyšetřovatele a pak státního zástupce a následně pak u soudce , který neprojevil soudnost a tento „standardní postup“ , který by byl standardní jen u ozbrojeného pachatele , o němž je sklon k užití násilí se zbraní v ruce již znám a potvrzen v praxi , byl užit proti nevinné ani ne svědkyni (tak ji snad vedli policajti) a co je horší i proti nevinnému dítěti , nemajícímu ani trestní odpovědnost .

Tudíž soudce je rovněž morálně optřebený člověk, který přestal rozlišovat  

Ve skutečnosti totiž on a právě on mohl , ve chvíli, kdy za ním přišel vyšetřovatel a státní zástupce s tímto návrhem na domovní prohlídku ve standardním provedení typu komando , mohl věc zcela ovlivnit .

A sice mohl a měl pravomoc nařídit , že vzhledem k okolnosti , že paní Martina má právo nevypovídat , tak podobně i tak jim nevydá šifrový klíč od notebooku zřejmě zašifrovaného a pak by  odebrání notebooku v rámci domovní prohlídky nemělo smysl .

Anebo , mohl specifikovat , že vzhledem k okolnosti, že se jedná o bezúhonnou ženu s bezúhonným dítetem , v žádném případě nesmí být proveden se zakuklenými policajty a hlasitým vstupem .

*)

Místo toho stačilo  nařídit , aby byly užity 4 uniformované policistky a dva uniformovaní policisté a dvě sociální pracovnice a nezávislý svědek prohlídky , bez odjištěné a připravené zbraně , pouze v pouzdře a s dobře viditelnými identifikačními čísly .

A dále upřesnit , že nesmí být nic vztato z věcí , jež patří dítěti , jelikož ve věci , která se ani na území Slovenska nestala , nefiguruje vůbec ani jako svědek 13. letá slečna Viktorie , ještě k tomu bez právní odpovědnosti .

Prohledávání osoby alias osobní prohlídka pouhého svědka , ještě k tomu domnělého svědka je zcela určitě nepřípustná , natož dítěte .

Věc se mohla obejít takto bez zranění, stačilo pouze jen zaklepat a do bytu nevstupovat , dokud nebude matka u dveří a nebude jí vysvětleno , oč běží .

I potom, mohly do bytu vstoupit postupně, tj, s matkou jít dvě policistky a spolu s  dítětem  nechat ve svém pokoji a k tomu jako svědek zacházení obě sociální pracovnice (ale ne tyto , jež již předvedly své umění alias bachařky z koncentračního tábora) a dále umožnit nejprve příchod nějaké blízké osoby , třeba advokáta a pak teprve započít s prohlídkou a ani jednu z osob neomezovat na svobodě , jelikož žádné obvinění proti paní Martině vzneseno nebylo a ani být z ničeho nemůže .

Žádný trestný čin zvaný „neodpovídání“ alias nespolupráce , v otázkách  jež se týkají jejího osobního soukromí , neexistuje , je ochráněn LPS .

Nic z toho výše uvedeného se nemusilo stát .

Takhle jen policie hloupě lže , že o zraněních neví . Tak především dosud nezjistili , že co je standardní u domovní prohlídky spojené se zatýkáním ozbrojeného pachatele , není standardní s domovní prohlídkou nevinné osoby navíc domnělé svědkyně se školním  dítětem .

Tam by bylo standardním postupem to , co jsem výše uvedl *) .

Ale jak vidět , jakýsi pokrok přesto nastal , jelikož zatímco za nacismu gestapo chodilo  „zaklepat“ ve 03h00 , tak dnešní gestapo chodí AŽ v 06h00 .

Nejhorší ale v tuto chvíli je, že paní Martina z Bratislavy nemá svůj notebook na práci ,  tedy jí znemožniili výdělečnou činnost ,

dále její dcerka má ve svém notebooku , úchylnou justicí trpící konspirační paranoiou , zabaveném , své školní úlohy , což jí znemožnuje učení , navíc je zraněná ,

a dále veškeré telefony z domácnosti , jak patřící matce tak  i patřící dcerce , byly zabaveny rovněž , zřejmě  soudce usoudil , že by se mohla 13 letá zraněná dcerka Viktorie domlouvat s islamskými teroristy(dnes je již známo, že to byli jen únosci) na pokračování únosu dvou českých dívek Hanky a Tonky , čímž je matka dokonale odříznuta od světa a není tak schopna v dnešním informačním světě , na těchto věcech zcela již závislém, se bez nich prostě obejít .

Paranoiou trpící policejně  justiční klika nyní hraje mrtvého brouka a nemá snahu alespoň projevit trochu účinné lítosti a poskytnout oběma poškozenkyním , paní Martině a slečně Viktorii alespoň nějakou podporu , spočívající například  ve sjednání a vyslání několika humanitárních pracovníků , pokud možno ne policejní ani justiční provenience , kteří by se na náklad justice a policie snažili po psychologické i materiální a morální a zdravotní stránce obě obyvatelky bytu , uvést do „původního stavu“ včetně úklidu bytu samotného , tj. po dobu , než se z tohoto „standardního“ zásahu dostanou , jim například obstarávat domácnost a poskytnout náhradní spojení se světem , tj, pro obě náhradní notebooky plus náhradní telefony a nahražovat materiálně  po potřebnou dobu , co byl paní Martině v podstatě policejní loupeží znemožněn způsob obživy plus přímé placení spojené s návštěvami lékařů v příčinné souvislosti se zdravotními újmami obou obyvatelek bytu .

V současnosti slovenská policie  tvrdí , že si zásah  u paní Martiny vyžádala česká strana s tím , že se obrátila na slovenské ministerstvo vnitra a to jej iniciovalo následně ve „standardním“ provedení typu GESTAPO a že jen vyhověla žádosti české policie .

A to co vnímá paní Martina jako újmu , tedy rozházené věci v obydlí , nemožnost pracovat v důsledku zabaveného pracovního notebooku  , nemožnost  se  k ní dotelefonovat na zabavená čísla a nemožnost si zatelefonovat kamkoliv v důsledku zabavených telefonů a simm karet  , nemožnost pracovat na internetu , je jen „standardní“ postup , a co se týče slečny Viktorie a nemožnosti chodit do školy a vypracovávat úlohy na zabaveném jejím notebooku a nemožnosti si zavolat a jí se dovolat a jejího zranění  , tak to vše je jen vedlejší efekt , který nese s sebou prý standardní  zásah .

Čímž policie již připravuje půdu proto , že v žádném případě nehodlá nikoho odškodnit a odkáže ji , bude-li oslovena jí ,  na občanský soud , což , jak dobře vědí , bude paní Martině druhotně viktimizovat život a to podobu klidně  i šesti let , což neustojí , jelikož by za tu dobu zestárla dvakrát tolik  a jakákoliv odpověď od policie či justice ji bude připravovat o nervy a čas , asi jako co slovo , to rána .

Stačí si připomenout případ paní Mgr. Jany Zoubkové , překladatelky z německého jazyka ,  zmlácené fízly ve Vodičkově ulici v roce 2000 na zastávce tramvaje poblíž „vyšší dívčí školy“ a nekonečný seriál dalších collateral victims , damages  z českého prostředí až do dnešních nejbližších časů . A tímto se omlouvám, jestli se kvůli tomuto paní Martina dostala do řečí.

Jsem rád, že příběh alespoň pro Antonii a Hanu celkem dobře skončil a paní Martina by na toto vše s polu s dcerou Viktorií ráda již zapomněla.

Toto vše je uvedeno jen proto, aby si každý uvědomil, kam až policie a justice je schopna zajít a poškodit nevinného člověka, dokonce i na přání cizí policie.

10 října, 2013 Posted by | Různé | Napsat komentář