Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

Návod na psaní a čtení textů v mayských jazycích

V tomto čánku bude uveden postup , jak si počínat při  čtení nápisů a  textů v mayských jazycích , zapsaných v jejich písmu .

(Samozřejmě , že to dnes již není příliš účelné ,  jelikož mayské jazyky lze docela dobře zapisovat jednoznačně evropským písmem , význam spočívá v tom , že lze takto číst stávající nápisy na stélách).

Jelikož jejich jazyk se skládá z mnoha krátkých až jednoslabičných slov , tak pro mnoho z nich je užit vzhledem k vývoji jejich písma jeden znak .

Jelikož jejich gramatika je dosti dokonalá a srovnatelná s gramatikou evropských jazyků , tak se další odvozené tvary, například při užívání sloves opatřovaly předponami a příponami , které se řetězí v jejich jazyce dle poměrně přesných pravidel . Dá se říci , že tento způsob , jímž lze vyjádřit i poměrně složité slovní vztahy ,  je v evropských jazycích nutné přepisovat pomocnými dalšími větami , jichž v mayských jazycích není třeba .

A tyto přípony se zapisují vesměs jako universální slabiky.

Dále také je pro jednu a tutéž slabiku více různých znaků , to souvisí zejména s okolností , že  mayské národy byly soustředěny v menších městských útvarech a dále vlivem fyzického utváření terénu byla  jejich sídla poměrně nepřístupná a tak vzájemnou izolací došlo k rozrůznění znaků pro tutéž slabiku či slovo .

Znaky se dají rozdělit na ty , jež vyjadřují tedy celé jedno slovo , dále slabičné zvuky a občas přímo samotné jednotlivé zvuky .

Samotné grafické znázornění znaků je rozděleno do tří skupin  .

v první jsou tzv. affixy  , jež mohou s hlediska umístění vůči hlavímu znaku , zvanému také infix sloužit jako prefix, postfix , subfix a superfix (dle polohy vůči hlavnímu znaku , který obklopují).

V druhé jsou tzv. hlavní znaky , k nimž se umísťují affixy , tj. píší se vlevo (prefix), vpravo (postfix) , pod hlavním znakem (subfix) a nad hlavním znakem (superfix) 

V třetí jsou tzv. hlavy, portréty a ty se umístují podobně , jako hlavní znaky .

Tedy znaky , jež vyjadřují affixy , jsou zjednodušené obrazce . U některých lze uhodnout , co mohly představovat a pravděpodobně zvuková podoba jejich dávného názvu mohla posloužit pro označení slabiky na jeho počátku , toho znaku .

Znaky  jež jsou hlavními , jsou již propracovanější a vyjadřují rovněž slabiky , ale i ucelená krátká jednoslabičná slova  .

A dále hlavy čili portréty rovněž představují jednotlivá krátká slova či slabiky a také názvy bohů .

Takže bude uvedeno několik příkladů , jak se skládají slova z příslušných znaků a tato slova budou v zákkladním tvaru  .

Dále bude ukázáno , jak se vyjádří například sloveso v konkrétntím gramatickém tvaru a dále také celá věta .

Takže příklad slova , jak jej zapsat v mayském písmu .

Mějme například slovo v yukatanské mayštině , uměle zvané yucateco (o tomto názvu více v článku o mayských jazycích) DŮM ,  tedy CASA , HOUSE , OTOOCH , OTOOT , (Tak se zapisuje v jejich dnešním jazyce) a případně vyslovovaný jako OTOCH , resp. OTOT .

V jejich slabičném písmu by se toto zaznamenalo jako zřetězení znaků :

YO + TO + CHU , resp YO + TO + CHE , ale byli si samozřejmě čtenáři (tehdejší) vědomí , že to je jen aproximace a tudíž musili vědět, že byť se to dá hláskovat YOTOCHU , resp YOTOCHE (po ‚“našem“ JOTOČU , JOTOČE) , tak přesto věděli , o „čem“ je řeč a proto to finálně přečetli zvukově správně jako OTOCH , resp. OTOT .

Ale není to zas až tak překvapující , jelikož se stačí podívat třeba na naše evropské jazyky a v případě angličtiny by dávní příslušníci mayských národů možná nevěřícně hleděli , jak je možné s tak poměrně dokanalou abecedou , schopnou zaznamenat veškeré potřebné zvuky jazyka , i anglického , tedy co znak to zvuk , eventuelně s případnými znaménky , a to dokonce pro různá slova v obdobných případech sice zapisovat obdobně, avšak číst pokaždé jinak a rozhodně by v tom nesledávali výhodu .

Jediné , co je nevýhoda, je , že  jim (mayským národům) nebyl dán čas přejít  k jednoduššímu čarovému charakteru znaků , což je výhoda našeho evropského písma .

Tak kupříkladu naše písmeno B (beta ,  dávné BETh) je dům a převzat z egyptského písma jako znak PER (kde právě znamená dům v egyptštině)  , což se zakreslilo jako půdorys domu španělského typu a do našich časů se znak změnil pouze tak, že byl ¨zaoblen'“)  a pocopitelně šlo o zvuk na počátku slova B(eth) , ne o pojem dům .

Tak k tomuto mayské národy vpodstatě dospěly , jen jim nebyl dán čas přejít v první řadě k zjednodušení písma ,

tj. nejprve důsledně slabičné

dále z obrázkového charakteru jen ke schematickému s co nejmenším počtem čarových prvků , jednoznačně rozlišitelných

a dále postupně od slabičného ke hláskovému , tedy , jak výše zmíněno , co jeden zvuk jejich jazyka ,  to jeden znak . Tím by pochopitelně došlo k veliké redukci a písmo by bylo srovnatelné například s korejským , jež má díky reformě před mnoha staletími rovněž fonetický charakter , jako naše evropské písmo , zbylé znaky, jež z původního velikého počtu užívá , jsou pozůstatkem čínského písma .

Takže se věc jeví spíše tak, že např., ve sovnání s dnešní angličtinou a prakticky žádným pravidlem jednoznačnou výslovnost s hlediska zápisu (žádné universální neexistuje) , tak by konstatoval , že mayské zapisování slov je jednoznačenější , resp. nejvýš podobně obtížné .

Tak kupříkladu CASA – OTOCH – HOUSE , ale čteno bude haus . Takže dost podobné průvodní jevy při zápisu  a čtení jak v angličtině, tak v yucatanské mayštině (například)  .

Čili i v angličtině jeden znak na konci nečten vůbec a jeden uvnitř přechýlen .

V mayském jazyce srovnatelně :

Tedy  :

zapsáno v angličtině HOUSE – nečte se znak na konci a prostřední se přechyluje s hlediska samostatné zvukové podoby .

zapsáno v mayském jazyce YOTOCHE – nečte se koncový zvuk na konci posledního slabičného znaku  a rovněž tak na počátku slova nečtena počáteční hláska prvního slabičného znaku .

Zmíněné znaky budou , jak se je podařilo odhalit , dány znaky , jež byly kdysi popsány v nejvěším počtu J.E.S.Thompsonem a proto se označují písmenem T plus pořadové číslo .

Proto se jim také říká T – numbers .

Samozřejmě, že byly katalogizovány i další , jež byly teprve objeveny a v době J.E.S. Thompsona ještě nepoznány , případně sice byly objeveny až po J.E.S.Thompsonovi , ale u části z nich shledány jako jiné varianty téhož již J.E.S. Thopmsonem popsaného znaku a tak se jich proto uvádí více .

Takže se pro zápis slova dům (OTOCH,OTOT) použily znaky č. : 115-(44-563b)-(515-87) ,

Toto zřetězení dá znaky YO TO TE a čtení  OTOT

resp. 115-(44-563b)-148 , přičemž znak T 148 byl zřejmě dešifrován nedávno , jelikož je často ještě uváděn jako undefined .

toto  zřetězení dá výslovnost YO TO CHE , YO TO CHU a čtení  OTOCH .

Jsou to již zmíněné dosti nesnadno kreslitelné obrázky , jež se zapíší takto :

Kresba znaků je zde :

1. Znak YO

011500

2. Znak TO

004400

3. Znak To , jiná varinata

004401

4. Znak TO , jiná varianta

004402

5. Znak TE

056301

6. Znak TE , jiná varianta

008700

7. Znak TE , jiná varianta

008701

8. Znak TE , jiná varinata

051501

9. Znak TE , jiná varianta

014800

Tyto znaky se dále řetězí dle určitých pravidel , jak je umísťovaly mayské národy na své stély .

To jest zapíše se hlavní znak (je-li jaký) a pak k němu příslušné affixy .

Viz niže :

Tedy , první znak YO je přípona , tedy zde jako prefix .

Druhý znak TO může být jak přípona, tak hlavní znak .

Třetí znak je rovněž , jak přípona , tak hlavní znak .

Tudíž je několik možností , jak toto slovo zaznamenat .

1.

Zvolíme 1. znak  affix , 2. znak affix (oba jako superfix) , 3. znak hlavní .

2.

Zvolíme1. znak  affix , 2. znak hlavní , 3. znak affix (může být jako superfix, infix,postfix)

3.

Zvolíme  1.znak affix , 2. znak hlavní , 3. znak hlavní , může být jako prefix a horizontálně vedle sebe hlavní

4.

Zvolíme 1. znak affix , 2.znak affix , 3. znak affix , může být první dva jako superfix, třetí jako postfix.

17 června, 2013 Posted by | O jazyce nahuatlu, Zajímavosti z Mexica | , , | Napsat komentář