Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

Další obrázky z míst a cest , spjatých s Aničkou Janatkovou

Tohle je pokračování původního článku , bylo stále obtížnější vkládat další snímky a tak jsem se rozhodl je umístit sem zvlášť .

Samozřejmě , že pokud se vyskytnou nějaké další informace k případu , tak je sem doplním .

24. 4. 2012 kdosi , kdo má přístup ke kriminalistickému sborníku , což mohou jen oprávněné osoby, např. st. zástupce a policajti , ne lecjací , tak že prý dal k dispozici  nová fakta .
Musím říci , že tím více se ukazuje , po sestavení časové osy Aničky od konce vyučování ve 12h35 13.10.2010 po čas , kdy byla prokazatelně ještě spatřena živá u čp. 326 , tj. 13h05 – 13h10  a ve 13h03 – 13h08 u dětského klubu Pohádka , tak tím více musím konstatovat , že police jen zametá stopy .

Zejména neobjasnila , jak O.T. pokud měl být vrah a iniciátor zmizení Aničky, dokázal umístit na web ve chvíli , když ještě Anička žila , cca asi 10 zpráv , že se prý pohřešuje , jež se objevily na webu ve 13h10 – 14h00 v počtu cca 10 kusů , když to není fyzicky reálné .
Prostě údajně měl dle policie zřejmě odchytit Aničku těsně nad čtyřrozhraním parcel, viz snímky č. 170 – 176 a to bylo ve chvíli , kdy byla již na webu zpráva, že se pohřešuje.

Můžete si to představit asi tak , jako by pan Janoušek a zpráva o jeho činu byla na webu ve chvíli , kdyby teprve ujížděl s autem z místa činu , sraziv Vietnamku .

Dokud policie nezačne pátrat tímto směrem , je to jen policejní divadlo .
Jsem přesvědčen , že O.T. se k něčemu namanul , něco viděl a někoho vydíral . Jeho život byl sečten v okamžiku , kdy již Aničky zřejmě nebylo třeba a byla někde uložena , nejpravděpodobněji poblíž pramene Haltýře viz snímky 200 a více .
Tehdy pravděpodobně mu přestaly stačit peníze , jež získával za své mlčení a musil začít pracovat v Mostě . A jelikož policie usoudila , že již nastal čas objevení Aničky , musilo se zařídit , jak ukončit toto vyšetřování a současně aby nebyla možnost v této věci více pátrat .

Musil tudíž O.T. být označen za pachatele a současně zbaven možnosti být postaven před soud. To se dalo zařídit jediným způsobem , sebevraždou .

Možná , že mu k ní bylo pomoženo fyzicky , možná jen psychicky . Výsledek však je , že tím , že policie nyní není povinna , jelikož obviněný neexistuje , před soudem , který se tudíž nemůže odehrát , být předvolána provést důkazy .

Zde by mohlo vyjít najevo mnoho nepříjemných skutečností , na čemž policie nemá zájem .

Takže , ať police namluví cokoliv , ta kto bude jako pravda , ikdyby nebyla .

Tak trochu mi to připomíná vyjádření jakého poručíka Bibzy na áčku http://www.brdy.klondajk.org , který pravil :

Súdruhovia , zde sa musia prestavať dajaké peniaze, aby tý zastratý Amerikánci viděli , že na to máme, aj keď nie je .

Nyní sem konečně doplním snímky z listopadu 2011 .

A také další z nadcházejícího období .

Takže zde nyní jsou . Část z nich je též i v předchozím souboru , učiním , aby se mezi nimi dalo interaktivně přepínat .

291. Snímek znázorňuje restauraci u Dřeváku, která se ještě v dubnu 2011 jmenovala Mahagon Pub , často před ní parkují zejména zmožení policisté , kteří v jednosměrné ulici Na Šutce vykonávají předůležitou práci , prověřování vozidel , dle jejich mínění chybně zaparkovaných .

292. Pohled na nejkratší vůbec spojku ze základní školy Na Šutce k domu Janatků , na Wikipedii tuto stezku , jež není vedená ani jako komunikace , vydávají za ulici Pod Písečnou , jestli autor toho článku na této lokalitě byl , quién sabé , dle DKM byla dlouho nesprávně označena sice v souboru parcel , kdysi připraveném pro stavbu ulice Pod Písečnou vedoucí na jih kolem dětského klubu Pohádka , na niž nikdy nedošlo a nyní je nápis v DKM správně situován do souboru parcel, odpovídoajícího skutečnému tělesu komunikace od značky zákazu vjezdu Na Šutce . Tato stezka nemá jméno a není ulicí tím méně Pod Písečnou .

293. Pohled na informační tabuli , na rozcestí , odkud se jde k chráněnému vřesovišti Salabka na jihozápad od ulice Pod Havránkou

294. Pohled z toho samého stanoviska k pěšině , vedoucí k vřesovišti , vozovka ulice Pod Havránkou vede více vpravo .

295. Pohled již od Salabky na Trójský zámeček , více přiblížený

</a

296. Pohled přes údolí Vltavy na protější stranu , v pozadí je vidět Žižkovský vysílač a Petřínskou rozhlednu

297. Pohled ze stejného stanoviska Salabky , více na jihovýchod

298. Tentýž pohled , více přiblížený

299. Pohled na informační tabuli na vřesovišti Salabka

300. Tentýž pohled zblízka

301. Pohled zpět , ukazuje cestu k vřesovišti Salabka , ulice Pod Havránkou je za mnou a zde začíná Praha 7

302. Pohled do schodiště k vřesovišti zpět

303. Pohled na ulici Pod Havránkou směrem ke Kobylisům

304. Pohled na spodní část ulice Pod Havránkou , zde již na Praze 7

305. Již na cestě k prameništi – studánce potoka Haltýře , potok zde z části také teče přímo po cestě

306. Sice poněkud rozmazaný snímek znázorňuje okraj chráněné krajinné oblasti Salaka , Havránka , Velká Skála , o kus dále je to prameniště – studánka potoka Haltýře .

307. Zde je již prameniště potoka Haltýř , tedy studánka.

Není bez zajímavosti , že při jednom z prvních výslechů byla O.T. položena vyšetřovatelem otázka typu policejní trik :
Otázka
Vyšetřovatel : Byl jstena místě vraždy ?
Odpověď
O.T. : U studánky jsem nebyl .
Otázka
Vyšetřovatel : Jak víte , žo to bylo u studánky ?

Co dalšího na to odvětil O.T., nevím .

Ale především mu byl odepírán spánek a tak nejspíš odpovídal , co mu slina na jazyk přinesla .

Jenže spíše je podivné , to co následovalo později , když policie nejspíš usoudila, že již nastal čas oficiálního objevení Aničky .

Krátce před jejím oficiálním objevením navštívili policajti myslivecké sdružení a vyptávali se jich na možnost nálezu těla při hledání potravy divokými vepři .
Vepři , tedy domácí se používají kroně jiného též k hledání lanýžů , tak asi mají vyvinutý čich a tím spíše divocí vepři , kteří žijí v terénu .

A myslivci později , ukazujíc na tento ochranný přístřešek – boudu nad potokem Haltýř , což je také prameniště alias studánka , sdělili ve svém článku ,*) Divoká prasata tahnou na Prahu , že JEN NĚKOLIK DESÍTEK METRŮ odtud nalezli policajti Aničku .

Přitom místo , kde ji policie oficiálně nalezla , je odsud cca 600 metrů , tedy několik stovek , řádově tedy 10* – 20* dál .

Takže to spíše vypadá , že policie má co skrývat a z nějakých důvodů se třeba nehodil oficální nález v těchto místech .

Jsem přesvědčen , že myslivec a ten na obrázku ve zmíněném článku *) je zkušený myslivec , který skolil mnoho divokých vepřů , musí umět jako vedlejší efekt zacházení se zbraní odhadovat dosti přesně vzdálenosti .
Byl by veliký omyl , kdyby nedokázal rozpoznat několik desítek od několika stovek metrů . Již proto, že např. musí dodržet minimální vzdálenost při lovu a střelbě vzhledem k nejbližšímu obydlenému stavení .

308. Pohled na lávku přes potok Haltýř , stříška – bouda nad studánkou -prameništěm je více vlevo a více proti toku potoka , než můstek .
Schodiště od můstku vede směrem k Velké skále . Na můstku mám položený batoh .
Pro vodu si sem dochází bezdomovci s pet lahvemi , z pramene pod stříškou nikoliv , je špatně přístupný a potřeboval by zrestaurovat , nabírají si ji přímo z potoka nalevo od betonové skruže , s některými z nich jsem promluvil .

309. Pohled již z druhé strany při cestě po svahu k Velké skále na zadní část stříšky nad Haltýřem , zde pramen vyvěrá a můstěk se nachází níže , předchozí pohled byl na čelní část proti toku Haltýře , toto je pohled na zadní část ve směru toku Haltýře .

310. Pohled na informační tabuli ve směru cesty od stříšky nad Haltýřem k Velké skále

311. Pohled na lesní porost již při výstupu z údolí potoka Haltýře do lesa, kudy lze dojít k Velké skále .
V pozadí snímku je vidět stan bezdomovců , zhoovený z igelitů a autoplachet . Takto je zde názorně vidět , jak vypadá sociální stát v praxi .
Takovýchto stanů je zde více , je situován blíže k lomu sklonu svahu , aby to měli bezdomovci blízko ke zdroji pitné vody , kterým je právě pramen potoka Haltýř .

312. Již na louce pod Velkou skálou , tedy trojské pláni , v západní části při vyjití z lesa od svahu , který lemuje údolí potoka Haltýře se stříškou nad pramenem

313. Pohled , kdy jdu směrem k Velké skále , na severozápadním okraji trojské pláně , les , ze kterého jsem vyšel je na jihozápadě této trojské pláně .

314. Podobný pohled , stále při cestě k Velké skále

Tohle

315. Pohled , již blízko Velké skály, směrem zpět k domům v ulici Pod Havránkou , blízko tohoto leží další níže položený , kde měli policajti nalézt pachovou stopu , avšak jen na jedné jediné lopatě .

316. Pohled na domy v ulici Pod Havránkou , více přiblížený , na úrovni bílého domu vpravo našli policajti tu pachovou stopu na lopatě na jeho staveništi .
V jeho okolí je neuvěřitelná změť odpadků , z období až 20 let zpět .

317. Pohled přes Trojskou pláň k ulici Pod Havránkou blíže k cestě , kudy se jde k místu nálezu Aničky

318. Již na spodní části Velké skály , přišel jsem od jihu přibližně do prostřední části

319. Pohled směrem k vrcholu Velké skály

320. Pohled od vrcholu Velké skály zpět , na menším vrcholu mám tašku s notebookem , batoh a tašku Oriflame na fotoparát a hrnek s čajem

321. Pohled z vrcholu Velké skály průhledem na Trojskou pláň k místu , kde jsem parkoval 17.10.2011 a také kde 16.3.2011 parkovala policejní vozidla a vrtulník

322. Tentýž pohled , více přiblížený

323. Pohled na samotný nejvyšší vrchol Velké skály

324. Pohled na podobné místo , jako předchozí snímek

325. Ještě více přiblížený pohled na jihovýchodní část trojské pláně

326. Pohled na opačnou stranu k severu od Velké skály na sídliště přes Čimickou ulici v oblouku kolem Velké skály na bohnické sídliště

327. Již směrem na sídliště Vavrouška , na rozcestí ulic Dřínová a K Haltýři .

328. Již po ulici K Haltýři směem k sídlišti Vavrouška

329. Pohled směrem k jihu na stezku pro chodce , po které lze odtud dojít na křižovatku , od které k jihu vede ulice Nad Trójou , na západ ulice Pod Havránkou , na východ K Sadu a tato na sídiště Vavrouška .
Někde tady prý měl být viděn muž s dítětem , spatřený jakýmsi důchodcem , trhajícím šípky .

Do těchto míst umístím další snímky,  které jsem já nepořídil , jsou z protější strany ulice Trojská proti svahu , co je pod ulicí Pod Havránkou .

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

27 března, 2012 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář