Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

POPOL VUH – LIBRO DEL CONSEJO

Název znamená Kniha Porad .

Malé odbočení od Mayů :

Tedy alespoň slovo consejo je stejné jako ve franštině conseil a z toho vzniklo ve staré češtině pojmenování konšel – conseil . Také to znamená výbor , či radní (jako pan radní) , rádce .

Dá se říci , že za komunismu v Čechách komunisti nazvali dřívější obecní úřady , domnívaje se, že po sovětském způsobu tedy , výbory (v ruštině sověty) ,  ale vlastně nevědomky se vrátili ke středověkému označení , obsažením ve slově konšel , vzniklého z conseil , tedy to , co je výše uvedeno.

Za překlad se poněkud omlouvám , není to zas až tak běžná mluvená španělština .

A nyní ke Knize Porad  – Popol Vuh

Zde je uveden spis ve španělštině , jak to bude možné , pokusím se jej volně přeložit . Asi nejsložitější je přeložit text z jazyka Quiché ať již do jakéhokoliv jazyka evropského , jelikož to vyžaduje se vcítit do uvažování místních obyvatel (i ti se musili vcítit do uvažování svých předchůdců) , takže nestačí se jen naučit mayský jazyk Quiché , ale sžít se s místním prostředím a uvažovat jako místní obyvatelé .

POPOL-VUH

(Libro del consejo de los indios Quichés – Kniha porad indiánů Quiché)

 
BREVE NOTICIA – STRUČNÉ SEZNÁMENÍ

El Popol-Vuh, que puede traducirse Popol, comunidad, consejo, y Vuh, libro,
Libro del Consejo o Libro de la Comunidad, fue pintado. Lo dice el texto: „Este libro
es el primer libro pintado antano“. .El primer libro? .Querrá significarse con esto
el más importante, algo así como la Biblia? „Pero su faz está oculta“, sigue el
texto. .Oculta, por qué? .Fue destruido? .Fue quemado? .Se consumió en la
ciudad de Utatlán, entregada a las llamas, reducida a cenizas por el
Conquistador? „Su faz está oculta al que ve“, anade el texto, lo que mueve a
pensar que no está oculta para el que, sin ver, conserva dicha faz en la memoria y
la transmite oralmente.

Popol Vuh , slovo Popol lze vyjádřit jako rada , poradní sbor a Vuh jako kniha , tedy Poradní Kniha nebo Kniha Poradního Sboru , a podobně .

To praví text :“Tato kniha je první knihou , psanou kdysi v minulosti „. První knihou ? .Bude se chtít stát nejznámější , asi tak , jako Bible ?. Ale její líc je skrytá  , pokračuje text .

Skrytá , proč ?. Byla zničena ?. Byla spálena ?. Trápila se ve městě Utatlan , vydána plamenům , spálena na popel Conquistadory ? Její tvář je skrytá k vidění , dodává text , to co hýbe myšlením, co není skryto , zachovává zmíněnou tvář na paměť a převádí ústně .

Originalmente, el Popol-Vuh fue pintura, memoria, palabra, y en esta forma de
tradición oral se conserva hasta mediados del siglo XVI, época en que vuelve a
ser escrito, por un indígena, antiguo sacerdote quizá, en lengua quiché, con
caracteres latinos. Este manuscrito, que constituye el verdadero original del Popol-
Vuh, llega a manos de Fr. Francisco Ximénez, cura párroco de Santo Tomás
Chuilá, población guatemalteca llamada actualmente Chichicastenango, a
principios del siglo XVIII. Por eso se conoce el Popol-Vuh con el nombre de
„Manuscrito de Chichicastenango“.

Původně  , Popol Vuh líčil paměť , slovo , a v té podobě ústní tradice se uchovává až do poloviny 16. století , v období  jež předává  spis  prostřednictvím indiánů , snad starobylých kněží  , v jazyce quiché , zapsaném latinkou .

Tento rukopis , jenž stanoví pravdivý , původní Popol Vuh , přichází z rukou Bratra Francisca Ximenéze (dnes se užívá spíše Jimenéz) faráře ze Santo Tomás de Chuilá , guatemalská osada nazývaná aktuálně Chichicastenango (správněji CHICHICASTENANCO) , začátkem 18 století .

Kvůli tomu se nazývá Popol Vuh spolu se jménem Rukopis z Chichicastenanga , resp. Popol Vuh , Rukopis Chichicastenangský .

Descubrirlo el Padre Ximénez, varón versadísimo en lenguas indígenas, y
entregarse a su estudio y traducción del quiché al castellano, todo es uno. Pero el
perilustre dominico no se contenta con traducir el Popol-Vuh. Para dar testimonio
incuestionable de la autenticidad del texto y curarse en salud ante las autoridades
religiosas, tal similitud hay entre el Génesis indígena y algunos pasajes de la
Biblia, hace algo que la posteridad jamás le pagará bastante: al par de su versión
castellana, en columna paralela, copia del texto quiché, es decir, que no sólo nos
lega su traducción, sino la transcripción del texto indígena.

Objevením Otce Ximenéze , muže nejzkušenějšího  v jazyce Indiánů , i odevzdaného svému studiu a překládání z jazyka quiché  (mayského) do kastilštiny (španělštiny) , vše najednou .

Ale on přeslavný dominicán , nespokojil se s překládáním Popol Vuh .

Pro dosvědčení nepopiratelné autenticity textů je třeba mít obě oči otevřené před autoritami náboženskými , rovněž tak i mezi zrozením Indiánů i některými pasážemi  Bible , je něco , co potomstvo nikdy dost neocení : současně jeho verze kastilská v souběžné linii s kopií textů quiché je třeba říci , že nejen že nám přináší překlad  , nýbrž i přepis textů indiánských .

El Padre Ximénez realiza dos versiones. Una primera literal, que no le
satisface, y una segunda, más cuidada, que incluye en el primer tomo de la
„Crónica de la Provincia de Chiapa y Guatemala“, obra monumental que del
archivo de los dominicos pasa en 1854 —con otros documentos del Padre
Ximénez—, a la Biblioteca de la Universidad de San Carlos Borromeo. A partir de
ese momento el libro sagrado de los quichés va a ser traducido a otras lenguas. El
Dr. Carl Scherzer copia el texto en la Biblioteca de la Universidad de Carolina, y
traducido al alemán lo publica en Viena, en 1857, bajo el título de „Las historias del
origen de los indios de esta Provincia de Guatemala“. El abate Carlos Esteban
Brasseur de Bourbourg llega a Guatemala, desde Francia, atraído por la luz de
ese manuscrito prodigioso, se afinca en el país, estudia y profundiza la lengua
quiché y traduce el Popol-Vuh al francés, versión que publica en París, en 1891,
con el título de „Popol-Vuh, le livre sacre et les mythes de l“antiquité américaine“.

Otec Ximénez realizuje dvě verze .  První literární , jež jej neuspokojuje , a druhá , velmi pečlivě , jež  zahrnuje  v prvním svazku „Cronica de la Provincia Chiapa y Guatemala “ – Kroniku Provincie Chiapy a Guatemaly

(Pozn. : Chiapa a Guatemala – viz odvození názvu v článku Překlad některých zeměpisných názvů ve Střední Americe) ,

díla monumentálního , jež z archivů dominikánů pochází z r. 1854 – s dalšími dokumenty

Otce Ximéneze při Biblioteca de la  Universidad de  San Carlos Borromeo – při knihovně Univerzity Svatého Karla Borromejského . Momentem příchodu posvátné knihy Quichéů dochází k  překladům do jiných jazyků .

DR . Carl Scherzer opisuje  text v Knihovně Carolinské University a překládá do němčiny a publikuje ve Vídni v roce 1857 , pod titulem Las historias del origen de los indios de esta Provincia Guatemala , tedy Dějiny původu Indiánů této Provincie Guatemaly .

Kněz Carlos Esban Brasseur de Bourbourg přichází do Guatemaly z Francie , přitažen světlem tohoto rukopisu zázračného , usadil se v této zemi , studoval a prohluboval znalosti o jazyce quiché a překládá Popol Vuh do francouzštiny , verzi , kterou publikoval v Paříži , v roce 1891 s názvem Popol Vuh , svatá kniha a mýty starobylých Američanů .

Varias otras traducciones se han hecho desde entonces, y se han publicado
algo más de treinta y dos volúmenes, en todas las lenguas, interés que crece de
día en día por tratarse de uno de los documentos milenarios de la humanidad.

Různé další překlady byly učiněny od té doby a bylo publikováno přes  32 svazků , ve všech jazycích , zájem roste den za dnem kvůli péči o dokumenty starobylého lidstva .

De estas traducciones, citaremos las últimas. La del licenciado J. Antonio
Villacorta y el profesor Flavio Rodas, publicada en Guatemala, en 1927, con el
texto quiché fonetizado; la del licenciado Adrián Recinos, el cual encontró en la
Biblioteca de Ewberry, de Chicago, el primer texto del Padre Ximénez, la
traducción más literal, pero no la mejor, dado que el mismo autor la mejoró
enormemente, y fue su segunda versión, ya más dueno del idioma quiché, la que
incluyó en su famosa historia. De ésta, el profesor Georges Raynaud, después de
más de cuarenta anos de estudio, toda una vida, realizó su versión francesa
ajustada al texto con rigor científico, sin restarle por ello su primigenia hermosura,
su vuelo poético, su frescor vegetal, su hondura misteriosa. Dos de sus alumnos
en la Escuela de Altos Estudios de París, el mexicano J. M. González de Mendoza
y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, vierten al espanol, bajo la dirección del
propio profesor Raynaud, la traducción del Popol-Vuh, hasta ahora considerada
como la mejor, y la publican en París, en 1927, con el título de „Los Dioses, los
Héroes y los Hombres de Guatemala Antigua“, de la que después se han hecho
varias ediciones, siendo merecedora de citarse, en primer lugar, la de la Biblioteca
del Estudiante Universitario [„El Libro del Consejo“], en las publicaciones de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Y es la versión del Profesor Georges Raynaud, la de mayor autoridad científica,
la que ahora publicamos, en la traducción al espanol de González de Mendoza y
Miguel Ángel Asturias, seguros de que por igual ha de interesar al investigador, al
sociólogo, al poeta, al escritor, al artista y al curioso lector que ame los mitos
antiguos, y en este caso, el de cómo los dioses formaron el mundo americano y
cómo fue creado el hombre de maíz.

Z těchto překladů citujeme nejposlednější . Absolvent univversity J. Antonio Villacorta i profesor Flavio Rodas , publikovali v Guatemale v roce 1927 texty quiché fonetizované . Absolvent university Adrián Recinos , jenž objevil v Knihovně v Ewberry , v Chicagu , první text Otce Ximéneze , překlad spíše literární , ale nejspíše daný autorovým nesmírným vylepšením ,a byla jeho druhá verze , když již více vládl jazykem quiché , což zahrnul v jejich slavné historii .

Zdejší , profesor  Georges Raynaud , později po více než čtyřicetiletém studiu , za celý život , realizoval svou verzi francouzskou , ověřil texty přísně vědecky , bez pozůstatků jejich prvotní nádhery , jejich myšlení poetického ,  její čerstvé , živoucí , její nádherné hloubky .

Dva jeho žáci , studenti , ve Škole vysokých studií v Paříži , Mexičan J.M.González de Mendoza i Guatemalec Miguel Ángel Asturias ,  pořizují (překládají) ve španělštině , pod osobním vedením profesora Raynauda , překlad Popol Vuh , až dosud označován jako nejlepší , i publikují jej v Paříži , v roce 1927 , s názvem Bohové , hrdinové , i lidé Guatemaly Starobylé , odkud jsou různé překlady , je-li tomu tak , zasluhují si citování , na prvním místě Biblioteca del Estudiante Universario (Knihovna Univerzitních Studií) v publikacích Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM – Samostatná Národní Universita Mexica).

A je tato verze profesora Georgese Raynauda,  největší z autorit vědeckých , tu jež nyní  publikujeme , v překladu ve španělštině Gonzáleze de Mendoza a Meguela Ángela Asturiase ,   z nichž bezpečně  stejně  musí upoutat badatele , sociologa , básníka , spisovatele , umělce i  zvídavého čtenáře , jenž má rád mstarobylé mýty , a v tomto případě , jak bohové tvořili svět americký i jak byl stvořen člověk z kukuřice .

  

 


1

Aquí comenzaremos la antigua historia llamada Quiché. Aquí escribiremos,
comenzaremos el antiguo relato del principio, del origen, de todo lo que hicieron
en la ciudad Quiché los hombres de las tribus Quiché. Aquí recogeremos la
declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que
fue iluminado por los Constructores, los Formadores, los Procreadores, los
Engendradores; sus nombres: Maestro Mago del Alba, Maestro Mago del Día
[Gran Cerdo del Alba], Gran Tapir del Alba, Dominadores, Poderosos del Cielo,
Espíritus de los Lagos, Espíritus del Mar, Los de la Verde Jadeita, Los de la Verde
Copa; así decíase. Rogábase con ellos, invocábase con ellos, a los llamados
Abuela, Abuelo, Antiguo Secreto, Antigua Ocultadora, Guarda Secreto, Ocul-
tadora, Abuela [que forma parte] de la Pareja [Mágica de Abuelos], Abuelo de la
[misma] Pareja. Así está dicho en la historia Quiché todo lo que ellos dijeron, lo
que ellos hicieron, en el alba de la vida, en el alba de la historia. Pintaremos [lo
que pasó] antes de la Palabra de Dios, antes del Cristianismo: lo reproduciremos
porque no se tiene [ya más] la visión del Libro del Consejo 1 , la visión del alba 2 de
la llegada de ultramar, de nuestra [vida en la] sombra 3, la visión del alba de la
vida, como se dice.

Zde budeme začínat starobylou historii řečených Quiché . Zde budeme popisovat , začínat starobylá vyprávění počátku , původu , toho všeho , co jsme udělali ve městě Quiché lidí kmene Quiché . Zde budeme poznávat prohlášení , projevy , objasnění toho , co bylo skryto , toho , co bylo vykresleno Tvůrci , Tvořiteli , Stvořiteli , Zploditeli ;

Jejich jména jsou : Mistr učitel del Alba , Mistr učitel del Día (Gran cerdo del Alba – Velký žák del Alba) , Velký Tapír del Alba , Vládci , Poderosos del Cielo , Duch Jezer , Duch Moře ,  Ti Zeleného Jadeitu , Ti Zeleného Copa , zde řečené .

Dožadujíce se jich , vzývajíce jich , takřečených  Prapředků ,  Starobylého Tajemství , Starobylého tajemného strážce , ochránce tajemství  , Starobylé strážkyně tajmeství , ochránkyně tajemství , jako formy části , Podobnosti , (Kouzlo Prapředků) ,  prapředek  (téže) Podoby .

Tak toto řekl v historii Quiché všem , kteří toto řekli , to co oni činili , při vzniku života  .

  

  

 2

Este libro es el primer libro, pintado antano, pero su faz está oculta [hoy] al que
ve, al pensador. Grande era la exposición, la historia de cuando se acabaron de
medir todos los ángulos del cielo, de la tierra, la cuadrangulación, su medida, la
medida de las líneas, en el cielo, en la tierra, en los cuatro ángulos, de los cuatro
rincones 4, tal como había sido dicho 5 por los Constructores, los Formadores, las
Madres, los Padres de la vida, de la existencia, los de la Respiración, los de las
Palpitaciones, los que engendran, los que piensan. Luz de las tribus, Luz de los
hijos, Luz de la prole 6, Pensadores y Sabios, [acerca de] todo lo que está en el
cielo, en la tierra, en los lagos, en el mar. He aquí el relato de cómo todo estaba
en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso, todo
vacío, en el cielo, en la tierra. He aquí la primera historia, la primera descripción.
No había un solo hombre, un solo animal, pájaro, pez, cangrejo, madera, piedra,
caverna, barranca, hierba, selva. Sólo el cielo existía. La faz de la tierra no
aparecía; sólo existían la mar limitada, todo el espacio del cielo. No había nada
reunido, junto. Todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo. No existía nada
edificado. Solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada.
Nada existía. Solamente la inmovilidad, el silencio, en las tinieblas, en la noche 7.
Sólo los Constructores, los Formadores, los Dominadores, los Poderosos del
Cielo, los Procreadores, los Engendradores, estaban sobre el agua, luz esparcida.
[Sus símbolos] estaban envueltos en las plumas, las verdes; sus nombres
[gráficos]8 eran, pues, Serpientes Emplumadas. Son grandes Sabios 9. Así es el
cielo, [así] son también los Espíritus del Cielo; tales son, cuéntase, los nombres de
los dioses.

Entonces vino la Palabra 10; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos
del Cielo, en las tinieblas, en la noche: fue dicha por los Dominadores, los
Poderosos del Cielo; hablaron: entonces celebraron consejo, entonces pensaron,
se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. Entonces se
mostraron, meditaron, en el momento del alba; decidieron [construir] al hombre,
mientras celebraban consejo sobre la producción, la existencia, de los árboles, de
los bejucos, la producción de la vida, de la existencia, en las tinieblas, en la noche,
por los Espíritus del Cielo llamados Maestros Gigantes. Maestro Gigante
Relámpago es el primero. Huelia del Relámpago es el segundo. Esplendor del
Relámpago es el tercero: estos tres son los Espíritus del Cielo. Entonces se
reunieron con ellos los Dominadores, los Poderosos del Cielo. Entonces
celebraron consejo sobre el alba de la vida, cómo se haría la germinación, cómo
se haría el alba, quién sostendría, nutriría 11. „Que eso sea. Fecundaos. Que
esta agua parta, se vacíe. Que la tierra nazca, se afirme“, dijeron. „Que la
germinación se haga, que el alba se haga en el cielo, en la tierra, porque [no
tendremos] ni adoración ni manifestación por nuestros construidos, nuestros
formados, hasta que nazca el hombre construido, el hombre formado“: así
hablaron, por lo cual nació la tierra Tal fue en verdad el nacimiento de la tierra
existente. „Tierra“, dijeron y en seguida nació. Solamente una niebla, solamente
una nube [fue] el nacimiento de la materia. Entonces salieron del agua las
montanas: al instante salieron las grandes montanas. Solamente por Ciencia
Mágica, por el Poder Mágico, fue hecho lo que había sido decidido [concerniente
a] los mentes, [a] las llanuras; en seguida nacieron simultáneamente en la
superficie de la tierra los cipresales, los pinares.

Y los Poderosos del Cielo se regocijaron así: „Sed los bienvenidos, oh Espíritus
del Cielo, oh Maestro Gigante [Relámpago], oh Huella del Relámpago, oh
Esplendor del Relámpago“. „Que se acabe nuestra construcción, nuestra
formación“, fue respondido. Primero nacieron la tierra, los montes, las llanuras; se
pusieron en camino las aguas; los arroyos caminaron entre los montes; así tuvo
lugar la puesta en marcha de las aguas cuando aparecieron las grandes
montanas. Así fue el nacimiento de la tierra cuando nació por [orden] de los
Espíritus del Cielo, de los Espíritus de la Tierra, pues así se llaman los que
primero fecundaron, estando el cielo en suspenso, estando la tierra en suspenso
en el agua; así fue fecundada cuando ellos la fecundaron: entonces su conclusión,
su composición, fueron meditadas por ellos.
3

En seguida fecundaron a los animales de las montanas, guardianes de
todas las selvas, los seres de las montanas: venados, pájaros, pumas,
jaguares, serpientes, víboras, [serpientes] ganti, guardianes de los bejucos.
Entonces los Procreadores, los Engendradores, dijeron: „.No habrá más que
silencio, inmovilidad, al pie de los árboles, de los bejucos? Bueno es, pues, que
haya guardianes“; así dijeron, fecundando, hablando. Al instante nacieron los
venados, los pájaros. Entonces dieron sus moradas a los venados, a los pájaros.
„Tú, venado, sobre el camino de los arroyos, en las barrancas, dormirás; aquí
vivirás, en las hierbas, en las malezas; en las selvas, fecundarás; sobre cuatro
pies irás, vivirás“. Fue hecho como fue dicho. Entonces fueron también [dadas]
las moradas de los pajarillos, de los grandes pájaros. „Pájaros, anidaréis sobre los
árboles, sobre los bejucos moraréis; engendraréis, os multiplicaréis sobre las
ramas de los árboles, sobre las ramas de los bejucos“. Así fue dicho a los
venados, a los pájaros, para que hiciesen lo que debían hacer; todos tomaron sus
dormitorios, sus moradas. Así los Procreadores, los Engendradores, dieron sus
casas a los animales de la tierra. Estando pues todos terminados, venados,
pájaros, les fue dicho a los venados, a los pájaros, por los Constructores, los
Formadores, los Procreadores, los Engendradores: „Hablad, gritad; podéis gorjear,
gritar. Que cada uno haga oír su lenguaje según su clan, según su manera“. Así
fue dicho a los venados, pájaros, pumas, jaguares, serpientes. „En adelante decid
nuestros nombres, alabadnos, a nosotros vuestras madres, a nosotros vuestros
padres. En adelante llamad a Maestro Gigante [Relámpago], Huella del
Relámpago, Esplendor del relámpago, Espíritus del Cielo, Espíritus de la Tierra,
Constructores. Formadores, Procreadores. Engendradores. Habladnos,
invocadnos, adoradnos“, se les dijo. Pero no pudieron hablar como hombres:
solamente cacarearon, solamente mugieron, solamente graznaron; no se
manifestó [ninguna] forma de lenguaje, hablando cada uno diferentemente.
Cuando los Constructores, los Formadores, oyeron sus palabras impotentes, se
porque no habéis podido hablar. Cambiaremos nuestra Palabra . Vuestro
sustento, vuestra alimentación, vuestros dormitorios, vuestras moradas, los
tendréis: serán las barrancas, las selvas. Nuestra adoración es imperfecta si
vosotros no nos invocáis. .Habrá, podrá haber adoración, obediencia, en los
[seres] que haremos? Vosotros recibiréis vuestro fardo: vuestra carne será molida
entre los dientes; que así sea, que tal sea vuestro fardo“. Así les fue entonces
dicho, ordenado, a los animalitos, a los grandes animales de la superficie de la
tierra; pero éstos quisieron probar su suerte, quisieron tentar la prueba, quisieron
probar la adoración, mas no entendiendo de ningún modo el lenguaje unos de
otros, no se comprendieron, no pudieron hacer nada.
dijeron unos a otros: „No han podido decir nuestros nombres, de nosotros los
Constructores, los Formadores“. „No está bien“, se respondieron unos a otros los
Procreadores, los Engendradores, y dijeron: „He aquí que seréis cambiados 1213

Tal fue, pues, el fardo de su carne; así el fardo de ser comidos, de ser
matados, fue [impuesto] aquí sobre todos los animales de la superficie de la tierra.
En seguida fueron ensayados seres construidos, seres formados 14, por los
Constructores, los Formadores, los Procreadores, los Engendradores. „Que se
pruebe todavía. Ya se acerca la germinación, el alba. Hagamos a nuestros
sostenes, a nuestros nutridores. .Cómo ser invocados, conmemorados, en la
superficie de la tierra? [Ya] hemos ensayado con nuestra primera construcción,
nuestra formación, sin que por ella pueda hacerse nuestra adoración, nuestra
manifestación. Probemos, pues, a hacer obedientes, respetuosos sostenes,
nutridores“, dijeron. Entonces fue la construcción, la formación.

De fierra hicieron la carne. Vieron que aquello no estaba bien, sino que se caía,
se amontonaba, se ablandaba, se mojaba, se cambiaba en tierra, se fundía; la
cabeza no se movía; el rostro [quedábase vuelto] a un solo lado; la vista estaba
velada; no podían mirar detrás de ellos; al principio hablaron, pero sin sensatez.
En seguida, aquello se licuó, no se sostuvo en pie15. Entonces los Constructores,
los Formadores, dijeron otra vez: „Mientras más se trabaja, menos puede él andar
y engendrar“. „Que se celebre, pues, consejo sobre eso“, dijeron. Al instante des-
hicieron, destruyeron una vez más, su construcción, su formación, y después
abuela era La de la Suerte, la de [su] formación, llamada Antigua Ocultadora con
Gigante Abertura. Cuando se decidió la suerte, se habló así: „Tiempo es de
concertarse. Hablad; que oigamos y que hablemos, digamos, si es preciso que la
madera sea labrada, sea esculpida por Los de la Construcción, Los de la
dijeron: „.Cómo haremos para que nos nazcan adoradores, invocadores?“
Celebrando consejo de nuevo, dijeron entonces: „Digamos a Antiguo Secreto,
Antigua Ocultadora, Maestro Mago del Alba, Maestro Mago del Día: «Probad de
nuevo la suerte, su formación»“. Así se dijeron unos a otros los Constructores, los
Formadores, y hablaron a Antiguo Secreto, Antigua Ocultadora. En seguida, el
discurso dicho a aquellos augures, a la Abuela del Día, a la Abuela del Alba por
los Constructores, los Formadores; he aquí sus nombres: Antiguo Secreto, Antigua
Ocultadora. Y los Maestros Gigantes hablaron, así como los Dominadores, los
Poderosos del Cielo. Dijeron entonces a Los de la Suerte, los de [su] Formación, a
los augures: „Es tiempo de concertarse de nuevo sobre los signos de nuestro
hombre construido, de nuestro hombre formado, como nuestro sostén, nuestro
nutridor, nuestro invocador, nuestro conmemorador. Comenzad, pues, las
Palabras [Mágicas], Abuela, Abuelo, nuestra abuela, nuestro abuelo, Antiguo
Secreto, Antigua Ocultadora. Haced pues que haya germinación, que haya alba,
que seamos invocados, que seamos adorados, que seamos conmemorados, por
el hombre construido, el hombre formado, el hombre maniquí, el hombre moldea-
do. Haced que así sea. Declarad vuestros nombres: Maestro Mago del Alba,
Maestro Mago del Día, Pareja Procreadora, Pareja Engendradora, Gran Cerdo del
Alba, Gran Tapir del Alba. Los de las Esmeraldas. Los de las Gemas, Los del
Punzón, Los de las Tablas, Los de la Verde Jadeita, Los de la Verde Copa, Los de
la Resina, Los de los Trabajos Artísticos, Abuela del Día, Abuela del Alba. Sed
llamados así por nuestros construidos, nuestros formados. Haced vuestros
encantamientos por vuestro maíz, por vuestro tzité 16. .Se hará, acontecerá, que
esculpamos en madera su boca, su rostro?“ Así fue dicho a los de la Suerte.
Entonces [se efectuó] el lanzamiento [de los granos], la predicción del
encantamiento por el maíz, el tzité. „Suerte, fórmate“, dijeron entonces una abuela,
un abuelo. Ahora bien, este abuelo era El del Tzité, llamado Antiguo Secreto; esta
Formación, si ella será el sostén, el nutridor, cuando se haga la germinación, el
alba“. „Oh maíz, oh tzité, oh suerte, oh [su] formación, asios, ajustaos“ , fue
dicho al maíz, al tzité, a la suerte, a [su] formación. „Venid a picar ahí, oh Espíritus
del Cielo . No hagáis bajar la boca, la faz de los Dominadores, de los
Poderosos del Cielo“, dijeron. Entonces dijeron la cosa recta: „Que así sean, así,
vuestros maniquíes, los [munecos] construidos de madera, hablando, charlando
en la superficie de la tierra“. —“Que así sea“, se respondió a sus palabras. Al
instante fueron hechos los maniquíes, los [munecos] construidos de madera; los
hombres se produjeron, los hombres hablaron; existió la humanidad en la
superficie de la tierra. Vivieron, engendraron, hicieron hijas, hicieron hijos, aquellos
maniquíes, aquellos [munecos] construidos de madera. No tenían ni ingenio ni
sabiduría, ningún recuerdo de sus Constructores, de sus Formadores; andaban,
caminaban sin objeto. No se acordaban de los Espíritus del Cielo; por eso
decayeron. Solamente un ensayo, solamente una tentativa de humanidad. Al
principio hablaron, pero sus rostros se desecaron; sus pies, sus manos, [eran] sin
consistencia; ni sangre, ni humores, ni humedad, ni grasa; mejillas desecadas
[eran] sus rostros; secos sus pies, sus manos; comprimida su carne. Por tanto [no
Formadores, sus Procreadores, sus Animadores. Éstos fueron los primeros
hombres que existieron en la superficie de la tierra.
171819había] ninguna sabiduría en sus cabezas, ante sus Constructores, sus
4

En seguida [llegó] el fin, la pérdida, la destrucción, la muerte de aquellos
maniquíes, [munecos] construidos de madera. Entonces fue hinchada la
inundación por los Espíritus del Cielo, una «gran inundación fue hecha: llegó por
encima de las cabezas de aquellos maniquíes, [munecos] construidos de madera.
El tzité [fue la] carne del hombre: pero cuando por los Constructores, los
Formadores?, fue labrada la mujer, el sasafrás 20 [fue la] carne de la mujer. Esto
entró en ellos por la voluntad de los Constructores de los Formadores. Pero no
pensaban, no hablaban ante los de la Construcción. Los de la Formación, sus
Hacedores, sus Vivificadores. Y su muerte fue esto: fueron sumergidos; vino la
inundación, vino del cielo una abundante resina. El llamado Cavador de Rostros
vino a arrancarles los ojos: Murciélago de la Muerte, vino a cortarles la cabeza:
Brujo-Pavo vino a comer su carne: Brujo-Búho vino a triturar, a romper sus
huesos, sus nervios: fueron triturados, fueron pulverizados, en castigo de sus
rostros, porque no habían pensado ante sus Madres, ante sus Padres, los
Espíritus del Cielo llamados Maestros Gigantes. A causa de esto se oscureció la
faz de la tierra, comenzó la lluvia tenebrosa, lluvia de día, lluvia de noche. Los
animales pequenos, los animales grandes, llegaron: la madera, la piedra,
manifestaron sus rostros 21. Sus piedras de moler [metales], sus vajillas de barro,
sus escudillas, sus ollas, sus perros, sus pavos, todos hablaron; todos, tantos
cuantos había, manifestaron sus rostros. „Nos hicisteis dano, nos comisteis; os
toca el turno; seréis sacrificados“, les dijeron sus perros, sus pavos. Y he aquí [lo
que les dijeron] sus piedras de moler: „Teníamos cotidianamente queja de
vosotros; cotidianamente, por la noche, al alba, siempre: «Descorteza, descorteza,
rasga, rasga» sobre nuestras faces, por vosotros. He aquí, para comenzar,
nuestro cargo a vuestra faz. Ahora que habéis cesado de ser hombres, probaréis
nuestras fuerzas: amasaremos, morderemos, vuestra carne“, les dijeron sus pie-
dras de moler, Y he aquí que hablando a su vez, sus perros les dijeron: „.Por qué
no nos dabais nuestro alimento? Desde que éramos visto?, nos perseguíais, nos
mismos? Somos nosotros quienes os borraremos [de la haz de la tierra] ; ahora
sufriréis los huesos de nuestras bocas , os comeremos“: [así] les dijeron sus
perros, mostrando „sus rostros. Y he aquí que a su vez sus ollas, sus vajillas de
barro, les hablaron: „Dano, dolor, nos hicisteis, carbonizando nuestras bocas,
sin que nosotros pensáramos mal; vosotros lo sufriréis a vuestro turno, os
quemaremos“, dijeron todas las ollas, manifestando sus faces. De igual manera
las piedras del hogar encendieron fuertemente el fuego puesto cerca de sus
cabezas, les hicieron dano. Empujándose [los hombres] corrieron, llenos de
desesperación. Quisieron subir a sus mansiones, pero cayéndose, sus mansiones
les hicieron caer. Quisieron subir a los árboles; los árboles los sacudieron a lo
lejos. Quisieron entrar en los agujeros, pero los agujeros despreciaron a sus
rostros. Tal fue la ruina de aquellos hombres construidos, de aquellos hombres
formados, hombres para ser destruidos, hombres para ser aniquilados; sus bocas,
sus rostros, fueron todos destruidos, aniquilados. Se dice que su posteridad [son]
esos monos que viven actualmente en las selvas ; éstos fueron su posteridad
Formadores. Por eso se parece al hombre ese mono, posteridad de una
generación de hombres construidos, de hombres formados, pero [que sólo eran]
maniquíes, [munecos] construidos de madera.
echabais fuera: vuestro instrumento para golpearnos estaba listo mientras
comíais. Entonces vosotros hablabais bien, nosotros no hablábamos. Sin ello no
os mataríamos ahora. .Cómo no razonabais? .Cómo no pensabais en vosotros
22carbonizando nuestras faces, poniéndonos siempre ante el fuego. Nos quemabais
23porque sólo madera había sido puesta en su carne por los Constructores, los
5

No había, pues, más que una luz confusa en la superficie de la tierra, no había
sol. Un [personaje] llamado Principal Guacamayo se enorgullecía. Al principio exis-
tieron el cielo, la tierra, pero ocultas [estaban] las faces del sol, de la luna. Él,
pues, decía: „En verdad, la posteridad de esos hombres ahogados es
extraordinaria; su vida es como [una vida] de Sabios 24. Yo soy, pues, grande por
encima del hombre construido, del hombre formado. Yo el sol, yo la luz, yo la luna.
Que así sea. Grande [es] mi luz. Por mí andan, caminan los hombres. Mis ojos, en
metales preciosos, resplandecen de gemas, de verdes esmeraldas. Mis dientes
brillan en su esmalte como la faz del cielo. Mi nariz resplandece a lo lejos como la
luna. De preciosos metales [está hecho] mi sitial con respaldo. La faz de la tierra
se ilumina cuando yo avanzo ante mi sitial con respaldo. Así pues, yo soy el sol,
yo soy la luna 25, para la luz de la prole, la luz de los hijos. Así es, porque a lo lejos
penetra mi esplendor“. [Así] decía Principal Guacamayo, mas en verdad Principal
Guacamayo no era el sol 26, sino que se enorgullecía de sus jadeitas, de sus
metales preciosos: pero en realidad su esplendor desaparecía allí adonde él se
sentaba 27, su esplendor no penetraba en todo el cielo. No se veían aún, pues, las
faces del sol, de la luna, de las estrellas, aún no había claridad 28. Así, pues,
Principal Guacamayo se alababa como sol, [como] luna; la luz del sol, de la luna,
todavía no [se había] mostrado, manifestado; pero él quería sobreponerse en
grandeza. Entonces fue cuando ocurrió la inundación a causa de los maniquíes,
[munecos] construidos de madera. Contaremos también cómo murió, fue vencido.
Principal Guacamayo [y después], en qué tiempo fue hecho el hombre por Los de
la Construcción, Los de la Formación.
6

He aquí el origen de la derrota de Principal Guacamayo por dos engendrados,
el primero llamado Maestro Mago, el segundo llamado Brujito; [los dos] eran
dioses 29. A causa del mal que veían en el que se enorgullecía y que él quería
hacer a la faz de los Espíritus del Cielo, aquellos engendrados dijeron: „No está
bien que pase eso; ese hombre no debe vivir aquí, en la superficie de la Tierra.
Trataremos, pues, de tirar con cerbatana contra su comida; tiraremos con
cerbatana contra ella, introduciremos en ella una enfermedad que pondrá fin a sus
riquezas, a sus jadeitas, a sus metales preciosos, a sus esmeraldas, a sus
pedrerías, de las cuales se glorifica como lo harán todos los hombres. Los metales
preciosos, no son un motivo de gloria. Que así se haga, pues“. [Así] dijeron los dos
engendrados, cada uno [con] su cerbatana sobre el hombro.

Pero Principal Guacamayo tenía dos hijos: Sabio Pez-Tierra [era] el primer hijo.
Gigante de la Tierra, el segundo hijo. La que se Torna Invisible, [era el nombre de
su madre, esposa de Principal Guacamayo. A este Sabio Pez-Tierra [servíanle] de
juguetes las grandes montanas Chicak, Hunahpu, Pecul, Yaxcanul, Macamob,
Huliznab 30, se cuenta, nombres de las montanas que existieron cuando el alba;
nacieron en una noche por [la acción de] Sabio Pez-Tierra. De igual modo por
Gigante de la Tierra eran removidas las montanas; por él eran agitadas las
montanas pequenas, las montanas grandes. Los hijos de Principal Guacamayo
hacían también de ello una causa de Orgullo: „!Vosotros! heme aquí, yo el sol“,
decía Principal Guacamayo. „Yo hice la Tierra“, decía Sabio Pez-Tierra. „Yo
sacudo al cielo, trastorno a toda la tierra“, decía Gigante de la Tierra. Así, después
de su padre, los hijos de Principal Guacamayo se atribuían la grandeza. He aquí,
pues, el mal que vieron los engendrados. Nuestras primeras madres, nuestros
primeros padres no habían sido hechos todavía. Así fue decidida la muerte [de los
tres], su pérdida, por los engendrados.
7

He aquí ahora los disparos de cerbatana contra Principal Guacamayo por los
dos engendrados; contaremos ahora la derrota de aquellos que se enorgullecían.
Este mismo Principal Guacamayo tenía un gran árbol, el Byrsonia 31; era el
alimento de Principal Guacamayo; cada día iba al Byrsonia, subía al árbol; veía
algunas vainas comidas por Maestro Mago. Brujito. Por su parte, espiando a
Principal Guacamayo al pie del árbol, los dos engendrados venían a esconderse
en el follaje del árbol cuando Principal Guacamayo venía a comer [las frutas de] el
Byrsonia. Después fue tiroteado con cerbatanas por Supremo Maestro Mago,
quien le plantó la bala de la cerbatana en la mandíbula; gritó a voz en cuello al
caer del árbol al suelo. Supremo Maestro Mago se apresuró, corrió aprisa para
apoderarse de él; pero entonces el brazo de Supremo Maestro Mago fue asido
violentamente por Principal Guacamayo, quien al instante lo sacudió, lo arrancó
bruscamente del omoplato. Entonces Supremo Maestro Mago dejó ir a Principal
Guacamayo. Así es, así como hicieron, sin haber sido vencidos los primeros por
Principal Guacamayo. Llevando así el brazo de Supremo Maestro Mago, Principal
Guacamayo caminó hacia su casa, adonde llegó sosteniéndose la mandíbula.
„.Qué te ha sucedido, pues?“, dijo entonces La que se Torna Invisible, esposa de
Principal Guacamayo. „.Qué? Dos enganadores 32 me han tiroteado con su
cerbatana, me han dislocado la mandíbula. A causa de eso, se han aflojado mi
mandíbula, mis dientes, que me hacen sufrir mucho.

Por de pronto traigo [esto] sobre el fuego para que permanezca sobre el
fuego hasta que, en verdad, vengan a recogerlo, a tomarlo, esos enganadores“,
respondió Principal Guacamayo, suspendiendo el brazo de Supremo Maestro
Mago. Habiendo celebrado consejo, Supremo Maestro Mago, Brujito, hablaron con
un abuelo, y verdaderamente blanca era la cabellera de este abuelo, y con una
abuela, y verdaderamente era una abuela encorvada, quebrantada por la vejez 33.
Gran Cerdo del Alba, nombre del Abuelo; Gran Tapir del Alba, nombre de la
abuela. Los engendrados dijeron, pues, a la abuela, al abuelo: „Acompanadnos
tana, para comenzar. A causa de esto no como ya. Tened, pues, piedad de mi
rostro, pues todo se mueve, mi mandíbula, mis dientes“. „Muy bien, Tú, Jefe. Un
animal te hace sufrir. No hay más que cambiar, que sacar los dientes, Tú“. „.Será
bueno quitarme mis dientes? Por ellos soy jefe; mi ornamento: mis dientes y mis
ojos“. „Pondremos al instante otros en cambio; huesos puros y netos entrarán“.
Ahora, pues, esos huesos puros y netos no eran más que maíz blanco. „Muy bien.
dientes de Principal Guacamayo; no se le puso en cambio más que maíz blanco;
para ir a coger nuestro brazo en casa de Principal Guacamayo, pero nosotros
iremos detrás de vosotros. «Son nuestros nietos a quienes acompanamos; su
madre, su padre, han muerto 34; por tanto, nos siguen por todas partes adonde
nos conviene permitírselo, pues sacar los animales de las mandíbulas es nuestro
oficio», diréis vosotros. Así Principal Guacamayo nos mirará como a ninos, y
estaremos allí para daros consejos“, dijeron los dos engendrados. „Muy bien“, fue
respondido. En eguida se encaminaron hacia la punta en donde Principal
Guacamayo estaba sentado en su sitial con respaldo. La abuela, el abuelo,
pasaron entonces, [con] dos engendrados jugando detrás. Cuando pasaron al pie
de la casa del jefe, Principal Guacamayo gritaba a voz en cuello a causa de sus
dientes. Cuando Principal Guacamayo vio al abuelo, a la abuela y a los que les
acompanaban, „.De dónde venís, abuelos nuestros?“, dijo al instante el jefe.
„Buscamos con qué sostenernos, oh Tú, Jefe“, respondieron ellos. „.Cuál es
vuestro alimento? .Son vuestros hijos, esos que os acompanan?“ „No, oh Tú, jefe.
Éstos son nuestros nietos, pero .comprendes? tenemos piedad de sus rostros, les
damos y partimos la mitad [de nuestro alimento]“, respondieron la abuela, el
abuelo. El jefe, pues, estaba extenuado por el sufrimiento de sus dientes, y con
esfuerzo era como hablaba. „Yo os suplico, tened piedad de mi rostro 35. .Qué
hacéis? .Qué curáis?“, dijo el jefe. „Solamente sacamos de los dientes los
animales, curamos solamente los ojos, componemos solamente los huesos, Tú,
Jefe“, respondieron. „Muy bien. Curadme en seguida, os suplico, mis .“ dientes,
que verdaderamente me hacen sufrir. Cada día no tengo reposo, no tengo sueno,
a causa de ellos y de mis ojos. Dos enganadores me han disparado con cerba-
Retiradlos pues y venid en mi ayuda“, respondió él. Entonces se arrancaron los
al instante ese maíz brilló mucho en su boca. Al instante descendió su faz ; no
ornaban su boca. Mientras que se cuidaban los ojos de Principal Guacamayo se
desollaron sus ojos, se acabó de quitarle sus metales preciosos. Pero él no podía
ya sentirlo; todavía veía cuando lo que le enorgullecía hubo acabado de serle
quitado por Maestro Mago. Brujito. Así murió Principal Guacamayo cuando
Maestro Mago vino a recuperar su brazo. La que se Torna Invisible, esposa de
Principal Guacamayo, murió también. Tal fue el fin de las riquezas de Principal
Guacamayo. Fue el médico quien tomó las esmeraldas, las pedrerías, de las
cuales, aquí en la tierra, se gloriaba. La abuela Sabia, el abuelo Sabio, hicieron
esto. El brazo fue pegado; pegado estuvo bien. Ellos no quisieron obrar así más
que para matar a Principal Guacamayo; consideraban como malo que se
enorgulleciese. En seguida los dos engendrados caminaron, habiendo ejecutado
la Palabra de los Espíritus del Cielo.
36pareció ya jefe. Se acabó de quitarle sus dientes en pedrería que, brillantes,
8

He aquí en seguida la Gesta de Sabio Pez-Tierra, primer hijo de Principal
Guacamayo. „Yo hacedor de montanas“, decía Sabio Pez-Tierra. He aquí que
Sabio Pez-Tierra se banaba al borde del agua cuando acertaron a pasar cuatro-
cientos 37 jóvenes, arrastrando un árbol para pilar de su casa; cuatrocientos
jóvenes iban caminando, después de haber cortado un gran árbol para viga
maestra de su casa. Entonces Sabio Pez-Tierra caminó adonde estaban los
cuatrocientos jóvenes. —“Jóvenes, .qué hacéis?“. —“Solamente, un árbol que no
podemos levantar para llevarlo sobre nuestros hombros“. —“Yo lo llevaré al
hombro. .Adonde llevarlo? .Cuál trabajo hay en vuestro espíritu?“ „Solamente la
viga maestra de nuestra casa“. —“Perfectamente“, dijo él, [y] después tiró [del
árbol], lo cargó sobre sus hombros y lo llevó a la entrada de la casa de los
cuatrocientos jóvenes. „!Y bien! Estáte pues con nosotros, oh joven. .Tienes
madre, padre?“ „No tengo“, dijo él. „!Y bien! Nosotros te emplearemos otra vez
manana para senalarte uno de nuestros árboles para pilar de nuestra casa“.
„Bien“, dijo él. En seguida los cuatrocientos jóvenes celebraron consejo. „He ahí a
ese joven. .Cómo haremos para matarlo, pues no está bien que haga eso, que él
solo levante ese árbol? Cavaremos un gran hoyo, [y] después lo incitaremos a
descender en el hoyo. «Vete a agrandarlo. Toma y trae tierra del hoyo», le
diremos, y, cuando haya descendido y esté inclinado en el hoyo, lanzaremos un
gran árbol en él; entonces morirá en el hoyo“. Así hablaron los cuatrocientos jóve-
nes. Entonces cavaron un gran hoyo que descendía profundamente, y después
llamaron a Sabio Pez-Tierra. „Nosotros te estimamos. Ve pues, y cava aún la
tierra, en el sitio de donde nosotros no pasamos“, le dijeron. „Muy bien“, respondió
él, y después descendió al hoyo. Llamándole mientras que él cavaba la tierra:
„.Ya has descendido muy hondo?“, le dijeron. „Sí“, respondió, comenzando a
cavar el hoyo, pero cavaba un hoyo de salvamento. Él sabía que querían
matarlo; mientras que cavaba el hoyo, cavaba al lado un segundo hoyo para
salvarse. „.Está ya muy hondo?“, le fue dicho desde arriba por los cuatrocientos
cavaba sino el hoyo para salvarse. En seguida Sabio Pez-Tierra llamó, no gritando
sin embargo sino cuando estuvo en el hoyo de salvamento. „Venid a buscar, a
llevar la tierra del hoyo que he cavado. Por él he descendido verdaderamente
lejos. .No oís mi llamada? Pero he aquí vuestra llamada que repercute
hoyo en donde se ocultaba; y llamaba desde el fondo de aquel hoyo. Y he
aquí que con fuerza fue traído el gran árbol por los jóvenes; en seguida lanzaron
vivamente el árbol en el agujero. „Que ninguno hable. Esperemos solamente a que
grite a voz en cuello, a que muera“, se dijeron unos a otros, mas se hablaban en
secreto, mas se cubrían la boca, mirándose mutuamente, mientras lanzaban
prontamente el árbol. Ahora, pues, he aquí que Sabio Pez-Tierra habló, gritó a
voz en cuello, pero no llamó sino una sola vez mientras que el árbol caía. „!Oh,
cómo hemos llevado a buen fin lo que le hemos hecho! !Muerto está! Si por
desgracia hubiera continuado el trabajo del cual se había encargado,
desgraciados [de nosotros]. Se habría introducido [como] el primero entre nosotros
los cuatrocientos jóvenes“, dijeron, alegrándose aún. „Es preciso hacer durante
tres días nuestra bebida fermentada, pasar tres días más en beber por la
fundación de nuestra casa, nosotros los cuatrocientos jóvenes“, dijeron. „Manana
veremos, pasado manana también, si no vienen de la tierra las hormigas a
llevarse, cuando hieda, la inmundicia. En seguida nuestro corazón estará en
reposo, mientras bebemos nuestra bebida fermentada“, dijeron.
jóvenes. „Todavía estoy ocupado en mi excavación, pero os llamaré desde abajo
cuando haya acabado de cavar“, les respondió desde el fondo del hoyo Sabio
Pez-Tierra. Mas no cavaba el fondo del hoyo [destinado] para [su] tumba; no
como uno, dos ecos; oigo donde estáis vosotros“, decía Sabio Pez-Tierra en el

Ahora, pues, allá en el hoyo. Sabio Pez-Tierra oía lo que decían los jóvenes.
Después, al segundo día, llegaron de repente las hormigas, yendo y viniendo en
muchedumbre para reunirse debajo del árbol. De todas partes trajeron cabellos,
trajeron unas de Sabio Pez-Tierra; viendo esto los jóvenes. „!Acabado está, ese
enganador! !Ved! Las hormigas se reúnen, llegan en multitud, traen de todas
partes sus cabellos, sus unas. He aquí lo que hemos hecho“, se dijeron unos a
otros. Pero Sabio Pez-Tierra estaba bien vivo: había cortado los cabellos de su
cabeza, se había recortado las unas con los dientes, para darlos a las hormigas.
Así los cuatrocientos jóvenes lo creyeron muerto; después, al tercer día,
comenzaron su bebida fermentada; entonces se embriagaron todos los jóvenes.
Estando todos ebrios, los cuatrocientos jóvenes no tenían ya Sabiduría; entonces
su casa fue derribada sobre sus cabezas por Sabio Pez-Tierra, y acabaron por ser
todos destruidos. Ni uno ni dos de aquellos cuatrocientos jóvenes se salvaron;
fueron matados por Sabio Pez-Tierra, hijo de Principal Guacamayo. Así murieron
los cuatrocientos jóvenes. Se dice también que entraron en la constelación
llamada a causa de ellos el Montón 38, pero esto no es quizás más que una fábula.
Aquí contaremos también la derrota de Sabio Pez-Tierra por los dos engendrados
Maestro Mago, Brujito.
9

He aquí la derrota, la muerte de Sabio Pez-Tierra cuando fue vencido por
los engendrados Maestro Mago. Brujito. He aquí lo que hirió el corazón de
aquellos engendrados: los cuatrocientos jóvenes matados por Sabio Pez-Tierra.
Solamente de pescados, solamente de cangrejos, se sostenía él, se nutría, al
borde del agua; ése era su alimento cotidiano. De día erraba, buscando su subsis-
tencia; de noche, transportaba las montanas. En seguida un gran cangrejo fue
imitado por Maestro Mago, Brujito. Le pusieron una faz en madera de Ek 39; pues
la madera de Ek se encuentra por doquiera en las selvas; hicieron con ella las
grandes patas del cangrejo; después, de Pahac 40 las patas pequenas. Pusiéronle
un carapacho de piedra que acabó la faz posterior del congrejo. En seguida,
pusieron a esta „tortuga“ 41 en el fondo de una gruta al pie de una gran montana;
Meaván 42, nombre de la montana de la derrota. Después, los engendrados fueron
al encuentro de Sabio Pez-Tierra, al borde del agua. „.Adonde vas, oh
hijo?“, dijeron a Sabio Pez-Tierra. „No voy a ninguna parte, sino que busco mi
subsistencia“, respondió Sabio Pez-Tierra. „.Cuál es tu alimento?“. „Solamente
pescados, solamente cangrejos; no he podido cogerlos aquí. Hace dos días que
no he comido y ya no puedo más de hambre“, dijo Sabio Pez-Tierra a Maestro
Mago, Brujito. „Allá abajo, en el fondo de la barranca, hay un cangrejo, un cangrejo
verdaderamente grande; seria un glorioso bocado para tu subsistencia. Pero nos
mordió cuando quisimos cogerlo, y nos asustamos; por nada iríamos a cogerlo“,
dijeron Maestro Mago, Brujito. „Tened piedad de mi faz. Venid a mostrármelo, oh
engendrados“, dijo Sabio Pez-Tierra. „De ningún modo, no queremos; solamente
tú ve allá; no es posible perderse; ve solamente al borde del agua y llegarás al pie
de una gran montana donde resuena en el fondo de la barranca; vete, llega“,
respondieron Maestro Mago, Brujito. „!Ah, tened piedad de mi faz! Oh
engendrados, .en dónde encontrarlo? Venid a mostrármelo. Hay muchos pájaros
cantores a los que podréis disparar con cerbatana; yo sé dónde están“, dijo Sabio
Pez-Tierra. Su humildad complació a los engendrados. „.Sabrás cogerlo si volve-
bien“, respondió Sabio Pez-Tierra. Entonces caminó en su companía. Después,
fue llegó al fondo de la barranca. Inclinado de los dos lados, el cangrejo
enderezaba hacia adelante su dorso. En el fondo de la barranca estaba la
anagaza de ellos. „!Perfectamente! Quisiera ya ponerla en [mi] boca“, [dijo]
alegrándose Sabio Pez-Tierra, porque en verdad se moría de hambre. Así, pues,
quiso intentar, quiso encorvarse, quiso entrar. El cangrejo fue hacia lo alto.
Entonces él se retiró. „.No lo has alcanzado“?, dijeron [los dos engendrados]. „No
que yo entrase“, respondió él. Después, encorvándose, entró; acabó de entrar; no
mostró afuera más que las puntas de los pies. La gran montana acabó de minarse,
se aplastó, descendió sobre su corazón. Él ya no se revolvió más: Sabio Pez-
Maestro Mago, Brujito. „Hacedor de Montanas“, dice el relato de antano. Primer
hijo de Principal Guacamayo. Al pie de la montana llamada Meaván fue vencido.
No es sino por Magia como fue vencido el segundo de los que se enorgullecían.
mos [allá abajo] por tu causa? Cierto, no probamos ya más; nos mordió cuando
entramos agachados; nos asustamos cuando entramos encorvados, pero por poco
lo alcanzábamos. Es bueno, pues, que entres allí encorvado“, le dijeron. „Muy
está ahí, sino que subió: pero al principio por poco lo cogía. Quizás fuera bueno
Tierra fue piedra. Tal fue la derrota de Sabio Pez-Tierra por los engendrados
Vamos a contar la historia de otro.
10

El tercero de los que se enorgullecían, segundo hijo de Principal Guacamayo,
llamado Gigante de la Tierra, decía: „Yo destruyo las montanas“. Y Maestro Mago,
Brujito, vencieron también a Gigante de la Tierra. Maestro Gigante [Relámpago],
Huella del Relámpago, Esplendor del Relámpago, dijeron, hablando a Maestro
Mago, Brujito: „Que también sea vencido el segundo hijo de Principal Guacamayo.
Tal es nuestra Palabra, porque no está bien lo que él hace sobre la tierra: exaltar
su gloria, su grandeza, en potencia. Que ya no sea más así“. „Atraedlo
dulcemente hacia el Oriente“ 43, dijeron „también los Maestros Gigantes a los dos
engendrados. „Muy bien, jefes“, respondieron éstos. „No está bien lo que vemos.
.No sois vosotros la Existencia, la Fundación, los Espíritus del Cielo?“, dijeron los
engendrados, recibiendo la Palabra de los Maestros Gigantes. Y en aquel
momento Gigante de la Tierra destruía las montanas. Por poco que con el pie
golpease la tierra, en seguida a causa de esto se desgarraban las montanas
grandes, las montanas pequenas 44. Entonces fue encontrado por los engendra-
dos. „Joven, .adonde vas?“, dijéronle a Gigante de la Tierra. „No voy a ninguna
parte, solamente derribo las montanas, yo soy su destructor, mientras haya días,
mientras haya albas 45“, dijo él, respondió él entonces. Después, a su vez, Gigante
de la Tierra [les] dijo a Maestro Mago, Brujito: „.Por qué venís vosotros? Yo no
conozco vuestros rostros. .Cuál es vuestro nombre?“; [así] dijo Gigante de la
Tierra. „No tenemos nombre. Solamente cazamos con cerbatana, solamente
cazamos con liga, en las montanas. Nosotros [somos] solamente unos pobres;
nada [es] de nosotros, oh joven. Solamente recorremos las pequenas montanas,
las grandes montanas, oh joven. He aquí que hemos visto una gran montana, pero
en donde está se ven precipicios; se eleva a gran altura: es tan alta que sobrepasa
a todas las montanas. No hemos podido coger, pues, en ella uno, dos pájaros, oh
joven. .Pero derribas verdaderamente todas las montanas, oh joven?“, dijeron
Maestro Mago, Brujito a Gigante de la Tierra. „.Visteis verdaderamente la
montana que decís? .En dónde está? Yo la veré, la derribaré. .En dónde la
„, dijo él a los engendrados. „No, no. Te pondremos entre
los dos en medio, y uno estará a tu izquierda, uno a tu derecha, a causa de
nuestras cerbatanas; si hay pájaros nosotros les dispararemos con las
cerbatanas“, respondieron. Alegremente probaron a disparar con sus cerbatanas.
He aquí que disparando con las cerbatanas no había bala en sus cerbatanas;
solamente soplaban disparando con las cerbatanas contra los pájaros ; Gigante
,
asaron sus pájaros ante el fuego. Untaron con creta alrededor un pájaro, le
pusieron tierra blanca . „He aquí lo que le daremos para excitar su gula por el
husmo que en él encontrará. Nuestro pájaro le derrocará. De igual modo que de
en tierra le inhumaremos. Demasiada Ciencia en un construido, un formado,
cuando comienza la germinación, cuando comienza el alba“, dijeron los
engendrados. „Cierto, a causa del deseo de todos los corazones de comer, de
triturar, el corazón de Gigante de la Tierra deseará lo mismo“, dijeron entre sí
amarilleaba asándose; el jugo del pájaro goteaba, fluía por todas partes, tenía un
husmo muy suave. He aquí que Gigante de la Tierra deseó comer de él y que se
le hizo agua la boca, que bostezó, que la saliva, la baba, corrió a causa del
sabroso pájaro. Entonces preguntó: „.Qué es este alimento? Siento un husmo
verdaderamente exquisito. Dadme pues un poco“; [así] dijo. Se [le] dio entonces el
pájaro a Gigante de la Tierra, para vencerlo. Después de que hubo acabado [de
comerse] aquel pájaro, caminaron de nuevo dirigiéndose hacia el Oriente, en
donde estaba la gran montana. He aquí que va Gigante de la Tierra se desvanecía
de los pies, de las manos, estaba sin fuerzas, a causa de la tierra con la cual se
había untado todo alrededor el pájaro del que había comido. No podía ya hacerles
nada a las montanas ni acabar de derribarlas. Y entonces, ligado por los
engendrados, [estando] sus manos atadas atrás, sus manos guardadas por los
visteis?“ „Está allá abajo, al Este“, respondieron Maestro Mago, Brujito. „Bien.
Elegid nuestro camino 4647de la Tierra estaba maravillado. Entonces los engendrados frotaron fuego 4849tierra está envuelto todo alrededor por nosotros este pájaro, a tierra le echaremos,
Maestro Mago, Brujito. Durante este tiempo asaban al pájaro, el cual cocía y
extranjeros, el cuello y las piernas ligados juntamente, fue en seguida tendido en
tierra, fue inhumado. Tal fue la derrota de Gigante de la Tierra, solamente por
Maestro Mago, Brujito. Innumerables [fueron] sus acciones sobre la tierra.

He aquí que contaremos el nacimiento de Maestro Mago, Brujito, pues hemos
contado primeramente la derrota de Principal Guacamayo y la de Sabio Pez-Tierra
y la de Gigante de la Tierra, sobre la tierra.
11

He aquí que diremos el nombre del padre de Maestro Mago, Brujito.
Musitaremos el origen, musitaremos solamente la historia, el relato, del
engendramiento de Maestro Mago, Brujito; no diremos de esto sino la mitad y
solamente una parte de la historia de su padre. He aquí, pues, la historia de éste.
Su nombre es Supremo Maestro Mago, como se dice. Sus padres son Antiguo
Secreto, Antigua Ocultadora. Por ellos, en la noche, fueron engendrados 50
Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, por Antiguo Secreto. Antigua
Ocultadora. Ahora pues, Supremo Maestro Mago engendró dos hijos: Maestro
Mono [es el] nombre del primer hijo, Maestro Simio [es el] nombre del segundo
hijo. Y el nombre de su madre, [es] éste: Paridora de Monos; tal es el nombre de la
esposa de Supremo Maestro Mago. Principal Maestro Mago, sin esposa, célibe.
Pero estos dos hijos eran muy grandes Sabios; grande su Ciencia; augures 51 aquí
en la tierra; buenos su existencia, su nacimiento. Se mostró toda la Ciencia ante
Maestro Mono. Maestro Simio, hijos de Supremo Maestro Mago. Maestro Mono.
Maestro Simio, llegaron a ser músicos, cantantes, tiradores de cerbatana, pintores,
escultores, joyeros, orfebres. Ahora bien, Supremo Maestro Mago, Principal
Maestro Mago, no hacían cotidianamente más que [jugar al] blanco, que jugar a la
pelota 52. Cada dos días encontrábanse cuatro, reuníanse en el juego de pelota.
Para verlos venía el Gavilán, mensajero de Maestro Gigante [Relámpago], Huella
del Relámpago, Esplendor del Relámpago. Ahora bien, este Gavilán, de no lejos
de aquí en la tierra, de no lejos de Xibalbá 53 llegaba seguidamente al cielo, junto a
los Maestros Gigantes. Mientras ellos permanecían aquí en la tierra, la madre de
Maestro Mono, Maestro Simio, murió. He aquí que, caminando hacia Xibalbá 54
jugaron a la pelota, lo que oyeron Supremo Muerto. Principal Muerto, jefes de
Xibalbá. „.Qué hacen sobre la tierra? .Quién la hace temblar? .Quién hace tal
batahola? Que se envíe a buscarlos, a traerlos aquí; que vengan a jugar a la
pelota a fin de que los venzamos. Verdaderamente, no somos obedecidos por
ellos: no hay obediencia, no hay respeto para nuestro ser. No hacen mas que
. He aquí a todos los jefes, a quienes éstos daban sus
cargos de poder; cada uno jefe por orden de Supremo Muerto. Principal Muerto.
He aquí, pues, los nombres de los jefes: Extiende Tullidos. Reúne Sangre: su
cargo: los hombres que tienen flujos de sangre. He aquí también a los jefes
Hacedor de Abscesos. Hacedor de Ictericia; su poder: dar a los hombres tumores,
éste era el poder de Hacedor de Abscesos, Hacedor de Ictericia. He aquí además
a los jefes Varilla de Huesos, Varilla de Cráneos, los de la varilla de Xibalbá;
solamente de huesos [eran] sus varillas; su mayordomía: osificar a los hombres a
fin de que, no siendo más que huesos y cráneos al morir, no haya que recoger
más que sus esqueletos; tal era la función de los llamados Varilla de Huesos,
Hacedor de Infortunio; he aquí sus cargos: chocar al hombre contra la traición; sea
detrás de su morada, sea delante de su morada; que tuvo la mala suerte de caer,
boca arriba, sobre el suelo: se moría; tal era el poder de Hacedor de traición,
Hacedor de Infortunio. He aquí también a los jefes llamados Gavilán [de sangre],
Opresión; he aquí su poder: el hombre moría en camino de lo que se llama muerte
súbita, viniéndole la sangre a la boca; entonces él moría, vomitando la sangre; a
cada uno [correspondía] el cargo de romper la garganta, el corazón del hombre,
garganta mientras marchaba; tal era el poder de Gavilán [de Sangre], Opresión.
He aquí que se reunieron en consejo para combatir, atormentar, a Supremo
Maestro Mago, Principal Maestro Mago. Xibalbá quería burlarse de Supremo
Maestro Mago, Principal Maestro Mago, de sus escudos de cuero, de sus anillos,
Maestro Mago, Principal Maestro Mago.
batallar sobre nuestras cabezas“, dijo todo Xibalbá. Entonces todos celebraron
consejo. Estos llamados Supremo Muerto, Principal Muerto, los Grandes
Decidores de Palabra 55darles abscesos en las piernas y amarillearles el rostro, lo que se llama ictericia, y
56Varilla de Cráneos. He aquí también a los jefes llamados Hacedor de Traición,
para que muriese en camino, haciéndole llegar de repente [la sangre] a la
de sus guantes, de sus coronas y de los cascos con que se engalanaban Supremo

He aquí, pues, que contaremos su viaje a Xibalbá, dejando permanecer
[aparte] a Maestro Mono, [Maestro] Simio, hijos de Supremo Maestro Mago y cuya
madre estaba ya muerta. En seguida, [contaremos] la derrota de Maestro Mono,
Maestro Simio, por Maestro Mago, Brujito.
12

En seguida partieron los mensajeros de Supremo Muerto, Principal Muerto. „En
camino, oh Consejeros de los Varones. Id a llamar a Supremo Maestro Mago,
Principal Maestro Mago. Decidles: «Venid con nosotros —Que vengan, dicen los
jefes. —Que vengan aquí a pelotear con nosotros: que nos revivifiquemos
nuestros rostros con ellos; en verdad, admiramos sus bocas 57; así, pues, que
vengan, dicen los jefes.» —Que al venir traigan lo que tienen: sus anillos58, sus
guantes; que vengan también con su pelota, dicen los jefes.“ „Decidles: —Venid“.
Así fue dicho a los mensajeros. He aquí a los mensajeros Búhos: Flecha-Búho,
Maestro Gigante Búho, Guacamayo-Búho, Cabeza-Búho; así se llamaban los
mensajeros de Xibalbá. Flecha-Búho era rápido como una flecha. De Maestro
Gigante Búho la naturaleza era de gigante. De Guacamayo-Búho, la naturaleza
era [tener] un dorso de fuego 59. Cabeza Búho no tenía más que una cabeza, no
tenía piernas pero sí alas. Esos cuatro mensajeros tenían el oficio de Consejeros
de los Varones. Partidos de Xibalbá, llegaron en seguida y se posaron en el juego
de pelota. Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, peloteaban allí, en el
juego de pelota llamado Juego de Pelota Ornado con Gran Frontón. Los Búhos se
posaron en el juego de pelota, [y] formaron su discurso exactamente en el orden
del discurso de todos los jefes llamados Supremo Muerto, Principal Muerto.
Hacedor de Abscesos, Hacedor de Ictericia, Varilla de Huesos, Varilla de Cráneos,
Extiende Tullidos. Reúne Sangre, Hacedor de Traición, Hacedor de Infortunio,
Gavilán [de Sangre], Opresión, que habían formado el discurso para los Búhos.
„.Los jefes Supremo Muerto. Principal Muerto, dijeron verdaderamente eso?
.Dijeron verdaderamente que debíanlos acompanaros?“ —-„Que traigan sus
accesorios de juegos, dijeron los jefes.“ „Muy bien. Esperadnos. Al momento nos
despedimos de nuestra madre“, dijeron ellos, Fueron en seguida a la casa y
dijeron a su madre, porque su padre ya había muerto: „Oh madre nuestra,
partimos. Los mensajeros de los jefes han venido a recogernos. —Que vengan,
han dicho ellos, dicen los que fueron enviados hacia nosotros“. „Pero nuestra
corazón de vuestra abuela“, dijeron a Maestro Mono, Maestro Simio. Cuando se
despidieron, su madre Antigua Ocultadora lloró de emoción. „Nos vamos, no
estamos muertos; no os aflijáis“, dijeron Supremo Maestro Mago, Principal
Maestro Mago, poniéndose en camino.
pelota quedará como testigo“, anadieron [y] luego fueron a atarla en un agujero en
lo alto de la mansión. Después: „La recogeremos“. „En cuanto a vosotros, no
haced más que absorber, cantar, pintar, cincelar, recrear vuestra casa, recrear el

En seguida, Supremo Maestro Mago, Principal! Maestro Mago, caminaron
precedidos por los mensajeros. Después descendieron al camino que lleva a
Xibalbá, de pendientes muy en declive. Habiendo descendido así, llegaron al
borde de los ríos encantados de barrancos llamados Barranco Cantante
Resonante, Barranco Cantante, que pasaron sobre ríos encantados con árboles
espinosos; innumerables [eran] los árboles espinosos, pasaron sin hacerse dano
60. En seguida llegaron al borde del río de la Sangre 61, [y] allí pasaron sin beber.
Llegaron a otro río, de agua solamente; no habiendo sido vencidos, lo pasaron
también. Entonces llegaron allí donde cuatro caminos se cruzaban: allí fueron
vencidos, allí donde cuatro caminos se cruzaban. Un camino rojo, un camino
negro 62, un camino blanco, un camino amarillo 63; cuatro caminos. He aquí que El
del Camino Negro dijo: „Tomadme, yo el camino-jefe“; [así] dijo El del Camino. Allí
fueron vencidos. He aquí que siguieron el camino de Xibalbá. Al llegar allá donde
se congregaba el gobierno de Xibalbá, fueron vencidos.

Ahora bien, los primeros sentados eran un maniquí, [y] un [muneco] hecho de
madera, arreglados por Xibalbá. Éstos fueron los primeros a quienes
saludaron. „Salud. Supremo Muerto“, dijeron al maniquí; „Salud, Principal
Muerto“, dijeron al [muneco] hecho de madera. Éstos no respondieron. Entonces
los jefes de Xibalbá hicieron ruido de risa: todos los jefes hicieron ruido de risa,
pues en su espíritu eran victoriosos y Supremo Maestro Mago. Principal
Maestro Mago, estaban vencidos. Rieron primeramente. Después Supremo
Muerto, Principal Muerto, dijeron: „!Muy bien! Habéis venido. Que manana se
despierten vuestros rostros, vuestros anillos, vuestros guantes“: [así] dijeron.
„Sentaos en nuestro banco 64“, fue dicho, pero el banco que daban era una
piedra quemante; al sentarse en el banco, se quemaron; verdaderamente se
escurrieron de aquel banco sin encontrar alivio: verdaderamente se levantaron,
aquel asiento les quemaba. Entonces los Xibalbá se rieron otra vez; de risa tenían
Ja lengua espesa; la serpiente Risa nacía en su corazón, en su sangre, en sus
huesos. Reían, todos los Xibalbá reían.

„Id a vuestra morada. Allí se os ofrecerá en el dormitorio vuestro pino 65,
vuestro tabaco 66“, se les dijo. En seguida llegaron a la Mansión Tenebrosa; no
había más que tinieblas en el interior de la mansión. Entonces los Xibalbá
celebraron consejo. „Sacrifiquémoslos manana; que mueran pronto; su juego nos
insulta“, se dijeron unos a otros los Xibalbá. Ahora, pues, su pino era una flecha
redonda, del pino llamado Blanco Pedernal, el pino [pedernal sacrificatorio] de
Xibalbá; puntiagudo era, pues, su juego; debía llegar aprisa a su fin y favorecer el
plan de Xibalbá. Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, entraron en la
Mansión Tenebrosa. Se les dieron sus pinos; a cada uno el pino encendido de
Supremo Muerto. Principal Muerto: con esto a cada uno llegó también de los jefes
su tabaco encendido; llegóse entonces a darlos a Supremo Maestro Mago.
Principal Maestro Mago. Estaban en la obscuridad cuando se llegó a darles sus
pinos y su tabaco; desde la entrada los pinos alumbraron. „Que cada uno queme
su pino y su tabaco; que a la aurora vengan a darlos: pero que sin gastarlos nos
los devuelvan, os dicen los jefes“, díjose. Así fueron derrotados. El pino se
consumió, el tabaco también se consumió, que se les había dado. Numerosas las
pruebas de Xibalbá; muchas suertes de pruebas. La primera, la Mansión
Tenebrosa, toda de oscuridad al interior.

La segunda, llamada Mansión de los Calofríos, en la cual un frío muy
insoportable, un frío muy picante, llenaba el interior. La tercera, llamada Mansión
de los Jaguares, donde no había más que jaguares entremezclándose,
atacándose, ensenando los dientes, mofándose, jaguares encerrados en la
mansión. Mansión de los Murciélagos, nombre de la cuarta mansión; en el interior
de la mansión, solamente murciélagos que gritaban, que aleteaban, que
revoloteaban en la mansión, murciélagos encerrados sin poder salir. La quinta.
Mansión de Obsidiana; no había más que vencedores, con sus flechas, en
silencio, en lucha, en la mansión. Éstas son las primeras pruebas de Xibalbá, pero
Supremo Maestro Mago. Principal Maestro Mago, no entraron; basta con
mencionar los nombres de las mansiones de pruebas.

Cuando Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, llegaron ante
Supremo Muerto. Principal Muerto. „.Dónde está mi tabaco, dónde está mi pino,
que se os llevaron ayer noche?“, [les] fue dicho. „Los acabamos, oh jefes“. „Muy
bien. Ahora acabaremos vuestros días, moriréis; seréis perdidos, seréis cortados
67; aquí vuestra faz será escondida; seréis sacrificados“, dijeron Supremo Muerto,
Principal Muerto. Entonces se les sacrificó, se les enterró en el Juego de Pelota
de los Sacrificios, así llamado. Se cortó la cabeza de Supremo Maestro Mago, y el
primogénito fue enterrado con el segundón. „Que se ponga su cabeza en el árbol
que está en el camino“, dijeron Supremo Muerto, Principal Muerto. Cuando se fue
a colocar la cabeza en medio del árbol, entonces el árbol dio frutas; no había
frutas antes de que fuera puesta la cabeza de Supremo Maestro Mago en
medio del árbol. Ahora bien, esta cabeza es la que llamamos ahora Cabeza de
Supremo Maestro Mago, como se dice. Supremo Muerto, Principal Muerto,
consideraron asombrados las frutas del árbol, frutas enteramente redondas. No se
veía en dónde estaba la cabeza de Supremo Maestro Mago, fruta idéntica a las
frutas del calabacero. Toda Xibalbá vino a mirar, a ver aquello. Grande se volvió
en su espíritu el carácter de aquel árbol a causa de lo que se había súbitamente
hecho en él cuando se había colocado en medio de él la cabeza de Supremo
Maestro Mago. Entonces los Xibalbá se dijeron entre sí: „Que ninguno coja sus
frutas. Que ninguno venga al pie del árbol“; [así] dijeron todos los Xibalbá,
vedándose mutuamente, prohibiéndose mutuamente. Desde entonces la cabeza
de Supremo Maestro Mago no se descubrió ya más; no formó más que un todo
con las frutas del árbol llamado Calabacero.

Pero una joven oyó ese gran relato, y he aquí, pues, que contaremos su
aventura.
13

Y he aquí la historia de una joven, hija de un jefe llamado Reúne Sangre. Y he
aquí que una joven, hija de un jefe, oyó. Reúne Sangre, [era] el nombre de su
padre. La de la Sangre, [era] el nombre de la joven. Cuando oyó la historia de
las frutas del árbol, que le fue contada por su padre, se maravilló grandemente de
tal relato. „.Por qué no iría yo a ver ese árbol del cual se habla? Por lo que oigo
decir, esas frutas son verdaderamente agradables“, se dijo ella. Entonces partió
sola, [y] llegó al pie del árbol plantado en medio del Juego de Pelota de los
Sacrificios. „!Ah, ah! .Son ésas las frutas del árbol? !Cuan agradables las
frutas de ese árbol! .Moriré, me perderé si cojo algunas?“, dijo la joven. Entonces
el hueso que estaba en medio del árbol habló. „.Qué deseas? Estas bolas
redondas en las ramas de] árbol no son más que huesos“, dijo la cabeza de
Supremo Maestro Mago, hablándole a la adolescente. „.Las deseas todavía?“,
anadió. „Ése es mi deseo“, dijo la joven. „!Muy bien! Extiende solamente el
extremo de tu mano“. „Sí“, dijo la adolescente, alargando su mano que extendió
ante el hueso. Entonces el hueso lanzó con fuerza saliva en la mano extendida de
la joven; ésta, al instante, miró con mirada curiosa el hueco de su mano, pero la
saliva del hueso ya no estaba en su mano, „En esa saliva, esa baba, te he dado mi
posteridad. He aquí que mi cabeza no hablará ya más; ya no es más que un
hueso descarnado. Así son igualmente las cabezas de los grandes jefes. Sólo la
carne vuelve buena la cara, de donde [proviene], cuando mueren, el terror de los
hombres a causa de las osamentas. Lo mismo pasa con los hijos, cuyo ser es
como la saliva, la baba, la cual, sea de hijos de jefes, sea de hijos de Sabios, de
oradores, no se pierde sino que se extiende, se continúa, sin que se extinga, sin
que se aniquile la faz del jefe, del Varón, del Sabio, del Orador. Tal como
pasa con los hijos que vienen, así he hecho contigo. Sube, pues, a la tierra sin
morir. Que en ti penetre mi Palabra 68. Que así sea“, dijo la cabeza de Supremo
Maestro Mago, Principal Maestro Mago. Ahora bien, esta Magia la habían hecho
ellos por la Palabra de Maestro Gigante [Relámpago], Huella del Relámpago,
Esplendor del Relámpago.

La joven volvió entonces a su casa, habiéndole sido hechas numerosas
advertencias 69. Y al instante, solamente por la saliva, sus hijos nacieron en su
vientre. Tal fue el engendramiento de Maestro Mago, Brujito. La adolescente llegó
a su casa. Seis lunas se acabaron. Entonces ella fue examinada por su padre;
Reúne Sangre, nombre de su padre. Después del examen de la joven por el
padre, éste vio que allí había un hijo. Entonces los jefes Supremo Muerto, Muerto
Principal, juntaron toda su sabiduría con la de Reúne Sangre. „Oh, jefes, he aquí
que por fornicación mi hija tiene un hijo“, dijo Reúne Sangre, al llegar junto a los
jefes. „!Y bien! Cava su boca 70. Si no habla que se la sacrifique, que se vaya
a sacrificarla lejos de aquí“. „Muy bien, oh grandes jefes“, respondió él.
Entonces [le] preguntó a su hija: „Oh, hija mía, .cuál es el posesor del hijo [que
hay] en tu vientre? 71“. Ella respondió: „Oh, padre mío, ahí no hay hijo; no hay
ningún hombre del cual yo conozca la faz“. Él respondió: „!Perfectamente!
!Verdaderamente! !Oh fornicadora!“ „Que se la lleven. Oh Consejeros de los
Varones, sacrificadla, recoged su corazón en una copa. Volved hoy al lado de los
jefes“, dijo él a los Búhos. Entonces [los] cuatro [Búhos] fueron a coger la copa,
caminaron, transportando a la adolescente en sus brazos, llevando el Blanco
Pedernal 72 para sacrificarla. „Oh mensajeros, no haríais bien en matarme, pues
sin fornicación [concebí] lo que está en mi vientre, que se engendró cuandro fui a
admirar la cabeza de Supremo Maestro Mago, que está en el Juego de Pelota de
los Sacrificios. Así, pues, no me sacrifiquéis, oh Mensajeros“, dijo la adolescente,
„hablándoles. „.Qué pondremos en cambio en tu corazón? Nos ha sido dicho por
su padre: «Recoged su corazón, volved al lado de los jefes; cumpliréis, [y}
después manifestaréis el cumplimiento; traed prontamente en una copa, colocad
en el fondo de la copa el corazón». .No nos habló así? .Qué presentaremos,
pues, en la copa? Sin embargo, desde luego, queremos que no mueras“, dijeron
los mensajeros. „Muy bien. Este corazón no puede ser de ellos. Vuestra casa no
puede tampoco estar aquí. No solamente tendréis poder sobre la muerte de los
hombres, sino que, en verdad, vuestros serán los verdaderos fornicadores 73. Míos
árbol“, dijo la joven. Y, roja, la savia del árbol salió y fluyó en la copa; se hinchó allí
y se volvió bola en reemplazo del corazón. Brotante salió la savia del árbol rojo;
savia del árbol rojo se formó en bola; semejante a sangre, apareció brillante,
rojiza, en bola, en la copa. Entonces el árbol se volvió célebre a causa de la
adolescente; fue llamado Árbol Rojo de Cochinilla; fue pues llamado Sangre a
causa de la sangre del Drago, así llamado. „Allí pues seréis amados, y lo que está
en la superficie de la tierra será vuestro“, dijo ella a los Búhos. „Muy bien, joven.
Partimos, vamos a dar cuenta. Sigue tu camino. Vamos a presentar ante los jefes
la imagen, el sustituto, de tu corazón“, respondieron los mensajeros. Cuando
llegaron ante los jefes, todos esperaban ansiosamente. „.Se acabó?“, dijo
copa“. „Muy bien. Que yo vea“, dijo Supremo Muerto. Entonces él levantó aquello.
La savia rojiza se esparció como sangre. „Animad bien el resplandor del fuego.
Poned esto en el fuego“, agregó Supremo Muerto. Después de que se le hubo
puesto en el fuego, los Xibalbá comenzaron a oler [el olor], todos comenzaron a
humo de la sangre. Mientras que permanecían [así], los Búhos, advertidos por la
adolescente, subieron numerosos a la cavidad sobre la tierra, adonde subió
también su [dadora de] aviso . Así fueron vencidos los jefes de Xibalbá por esta
joven que los burló a todos.
serán en seguida Supremo Muerto, Principal Muerto. Que sólo la sangre del Drago
esté ante sus rostros. Este corazón no será quemado ante ellos. Poned el fruto del
semejante a sangre; la savia salió en cambio de la sangre; entonces la sangre, la
entonces Supremo Muerto. „Se acabó, oh jefes. He aquí ahora el corazón en la
estar aturdidos, pues verdaderamente agradable era el perfume que olían del
74
14

La abuela 75 de Maestro Mono, Maestro Simio, estaba allí cuando la mujer
Sangre vino a casa de la abuela de Maestro Mono, Maestro Simio. En ella vivían
sus hijos, y poco faltaba para que naciesen los llamados Maestro Mago, Brujito.
Cuando la mujer llegó a casa de la abuela, la mujer dijo a la abuela: „Llego, oh
madre, yo Tu nuera, yo Tu hija, oh Madre“; así dijo al entrar en casa de la abuela.
„.De dónde vienes tú? .Dónde están mis hijos? .No han muerto en Xibalbá?
.Sus dos descendientes, el signo de su Palabra, llamados Maestro Mono. Maestro
Simio, no los ves tú? Sal de aquí. Vete“, fue respondido por la abuela a la
adolescente. „En verdad, yo soy ciertamente tu nuera. Yo soy de Supremo
Maestro Mago; helo aquí llevado vivo. Supremo Maestro Mago, Principal Maestro
Mago, no están muertos; su sentencia les ha hecho ilustres. Tú eres Mi suegra.
Así, ve sus rostros queridos en los que yo traigo“, dijo ella a la abuela. En seguida,
Maestro Mono, Maestro Simio, se irritaron. No hacían más que música, más que
canto; su trabajo cotidiano no era sino pintura, sino escultura; recreaban el
corazón de su abuela. La abuela recomenzó: „Ninguna necesidad [tengo] de ti
para nuera mía. Sólo la fornicación [hay] en tu vientre. Oh mentirosa, mis hijos de
los cuales hablas, han muerto“. La abuela dijo otra vez: „Demasiado verdaderas
son mis palabras. Pero sea, tú eres mi nuera, a lo que entiendo. Ve pues a
recoger su alimento para los que comen; ve a coger una gran red llena. Vuelve [en
seguida] puesto que eres mi nuera, a lo que entiendo“, [le] dijo a la joven. „Muy
bien“, respondió ésta, [y] después tomó el camino de las sementeras que habían
sembrado Maestro Mono, Maestro Simio, por quienes había sido desmontado el
campo; la adolescente lo siguió y llegó así a las sementeras.

Un solo tallo en el campo; no había dos tallos, tres tallos; sólo un tallo
manifestaba su faz. Entonces se angustió el corazón de la joven. „Desdichada de
mí, yo, deseadora carnal. .Dónde recogeré la red de alimentos que se me ha
dicho?“, anadió. Entonces invocó a Guardián del Alimento 76 para que él viniera y
para que ella llevara. „!La de la Lluvia. La de la Madurez. La del Cacao, vosotras
que preparáis el maíz, tú, Guardián del Alimento de Maestro Mono, Maestro
Simio!“, dijo la adolescente. Entonces tomó las barbas, las brácteas de la
mazorca, las arrancó dulcemente, sin coger la mazorca, [y] las arregló como
mazorcas en la red; llenó la gran red. Entonces la joven se fue. Unos animales se
encargaron de la red; al llegar fueron a poner la banastada contra la pared de la
mansión. La abuela corrió para verla. Cuando la abuela vio una gran red llena de
alimento: „.De dónde te ha venido este alimento? .Has arruinado, has acabado
de coger mis sementeras? Voy a ver“, dijo la abuela, poniéndose en camino,
yendo a ver sus sementeras. Pero había como siempre un tallo. Se veía dónde
había sido puesta la red. Por tanto, la abuela volvió aprisa a la casa; [y] dijo a la
adolescente: „En verdad, ése es el signo de que eres mi nuera. Aún veré tus
actos, los de los muy Sabios que están en ti“; [así] [le] dijo a la joven.
15

He aquí que diremos la infancia de Maestro Mago, Brujito. He aquí que vamos
a contar su infancia. Cuando fue llegado el día del alumbramiento, la adolescente
llamada Sangre dio a luz. La abuela no asistió al parto. Al instante nacieron los
dos que fueron paridos, llamados Maestro Mago, Brujito; en la montana nacieron.
Entonces entraron en la morada: pero no dormían. „Vete a llevarlos afuera. En
verdad gritan sus bocas“, dijo la abuela. Entonces se les puso sobre las hormigas,
pero su sueno fue agradable. De allí se les llevó y se les puso sobre espinas.
Ahora bien. Maestro Mono. Maestro Simio, deseaban que muriesen allá, sobre las
hormigas, que muriesen allá, sobre las espinas. Lo deseaban porque [eran]
rivales, envidiados, para Maestro Mono, Maestro Simio. Al principio sus hermano?
menores no fueron recibidos por ellos en la mansión; ésto? no los conocieron y
vivieron en la montana. Ahora bien. Maestro Mono, Maestro Simio, eran grandes
músicos, cantantes. [Los dos recién nacidos] crecieron, y grandes tormentos [y]
penas los fatigaron, los atormentaron. Habíanse vuelto grandísimos sabios: ha-
bíanse vuelto músicos, cantantes, escultores: todo era bien [hecho] por ellos.
Sabían su nacimiento; sabían también [que eran] los sustitutos de su padre, quien
había ido a Xibalbá, adónde había muerto su padre. Maestro Mono. Maestro
Simio, eran grandísimos sabios; en su espíritu lo habían sabido todo desde luego,
cuando habían nacido sus hermanos menores. Pero su sapiencia no se mostró a
causa de su envidia; en ellos dominó la humillación de sus corazones. Pero ningún
acto de Maestro Mago, Brujito, les había perjudicado. En efecto, éstos no hacían
cada día más que tirar con cerbatanas. No eran amados por su abuela y por
Maestro Mono, Maestro Simio. No se les daba de comer, sino que, cuando la
comida había acabado, cuando Maestro Mono, Maestro Simio, habían comido,
entonces venían ellos. No se encolerizaban, no se irritaban, pero sufrían.
Conocían su ser y veían claro. Cada día al venir traían pájaros que Maestro
Mono, Maestro Simio, comían sin darles nada al uno o al otro, Maestro Mago,
Brujito, Maestro Mono, Maestro Simio, no hacían más que música, canto. Ahora
ramas frondosas de un árbol“, respondieron. „Abuela nuestra, no podemos subir al
árbol para cogerlos; pero que nuestros hermanos mayores suban a él, que vengan
con nosotros y que bajen los pájaros“, anadieron. „Muy bien. Al alba iremos con
vosotros , respondieron los primogénitos. Ahora bien, la Sabiduría de Maestro
Mono, Maestro Simio, estaba muerta en ellos dos en lo concerniente, a su derrota.
„No cambiaremos sino su ser y su vientre. Nuestra Palabra obrará a causa de los
grandes tormentos que nos han infligido para que muriésemos, que
fuésemos aniquilados, que nos sobreviniese [una] desgracia a nosotros sus
hermanos menores. Como a sirvientes nos han rebajado en sus corazones;
nosotros los humillaremos lo mismo, lo cual haremos como signo“, su dijeron el
uno al otro mientras iban al pie del árbol llamado Palo-Amarillo . Acompanados
de sus hermanos mayores, caminaban disparando con las cerbatanas,
innumerables [eran] los pájaros que gorjeaban en el árbol, y sus hermanos
mayores se maravillaban de ver aquellos pájaros.
bien. Maestro Mago, Brujito, habían venido sin traer pájaros; la abuela se irritó
cuando entraron: „.Por qué no traéis pájaros?“, les dijo a Maestro Mago,
Brujito. „Madre nuestra, he aquí que nuestros pájaros se han enredado en !as
77

„He aquí pájaros, pero ni uno sólo ha caído al pie del árbol; no ha caído
ninguno de nuestros pájaros; id a hacerlos caer“, dijeron a los primogénitos. „Muy
bien“, respondieron éstos. Pero cuando hubieron subido al árbol, el árbol creció,
su tronco engrosó; y cuando Maestro Mono, Maestro Simio, quisieron bajar
después, no pudieron descender de la cima del árbol. Desde la cima del árbol
dijeron: „Oh, hermanos menores nuestros, .cómo ha pasado esto? Tened piedad
de nuestros rostros. He aquí que este árbol espanta a los que lo miran, oh her-
manos menores nuestros“; [así] dijeron desde la cima del árbol. Y Maestro Mago,
Brujito, dijeron: „Desenrrollad vuestros taparrabos, atadlos bajo vuestros vientres,
[con] una larga punta colgando que echaréis por detrás, y así marcharéis
cómodamente“, [así] respondieron los dos hermanos menores. „Muy bien“, dijeron
[los primogénitos] tirando de las extremidades de sus taparrabos, pero al instante
éstas se volvieron colas, y ellos fueron metamorfoseados en monos. En seguida
caminaron por las cimas de los árboles de las montanas pequenas, de las
fuéronse; ella no vio ya más sus caras. „!Eh, abuela nuestra, se han ido a la selva!
Abuela nuestra, .por qué hicisteis eso? Cuatro veces solamente probaremos.
Solamente tres veces todavía haremos resonar la flauta, el canto. Retened vuestra
risa, y que la prueba recomience“, dijeron otra vez Maestro Mago, Brujito;
después, tocaron de nuevo la flauta. [Los primogénitos] volvieron entonces,
danzando, al centro de la morada, pero causaban tanto placer, incitaban tanto a
reír a su abuela, que bien pronto la abuela se rió. Verdaderamente risibles [eran]
sus faces de monos con sus anchos vientres, sus colas inquietas, sus estómagos
lisos; cuando entraron, esto hizo reír a la abuela. Entonces, volvieron a las
montanas. „Abuela nuestra, .qué haremos? Solamente por la tercera vez proba-
remos“, dijeron Maestro Mago, Brujito, quienes tocaron una vez más la flauta. [Los
primogénitos] volvieron de nuevo bailando, pero su abuela se abstuvo de reír.
montanas grandes; caminaron por las selvas, alegrándose, balanceándose en las
ramas de los árboles. Así fueron vencidos Maestro Mono, Maestro Simio,“ por
Maestro Mago, Brujito, quienes no lo hicieron sino por su Ciencia Mágica.
Volvieron entonces a su casa. Al llegar dijeron a su abuela y a su madre: „Oh
abuela nuestra, .qué les ha pasado, pues, a nuestros hermanos mayores? Súbita-
mente sus rostros se han vuelto como los de los animales“, así dijeron. „Si sois
vosotros quienes habéis hecho eso a vuestros hermanos mayores, me habéis
hecho infeliz, me habéis hecho desdichada. Oh hijos míos, no haced, pues, eso a
vuestros hermanos mayores“, respondió la abuela a Maestro Mago, Brujito. Ellos
respondieron entonces a su abuela: „Oh abuela nuestra, no os aflijáis; volveréis a
ver los rostros de nuestros hermanos mayores; volverán, pero esto será una
prueba para vos, nuestra abuela. Guardaos de reír. Probad ahora su suerte“. En
seguida comenzaron a tocar la flauta, a tocar el „Mono de Maestro Mago“.
Después cantaron, taneron la flauta, tocaron el tambor, tomando sus flautas, sus
tambores. Sentaron entonces con ellos a su abuela; cuando taneron la flauta, con
el canto y con la música ejecutaron el aire llamando con el nombre de „Mono de
Maestro Mago“. Entonces entraron Maestro Mono, Maestro Simio, quienes
danzaron al llegar. Cuando la abuela echó de ver sus feas caras, cuando ella los
vio, entonces la abuela se rió, la abuela no pudo contener la risa; al instante,
Subieron a la terraza del edificio; sus ojos, muy rojos, chispeaban; se acurrucaron;
[con] sus hocicos alargados se hicieron muecas. Entonces la abuela los miró de
nuevo, y al instante la abuela estalló en risa. A causa de la risa de la abuela no se
volvieron a ver ya más sus rostros. „Oh, abuela nuestra, los llamaremos todavía,
por cuarta vez“. Entonces [los segundones] tocaron de nuevo la flauta, pero [sus
hermanos mayores] no volvieron a la cuarta vez, sino que se fueron al instante a la
selva. [Los segundones] dijeron, entonces, a la abuela: „Abuela nuestra, habíamos
probado y al principio vinieron; acabamos aún de probar a llamarlos. No os
enfadéis. Nosotros somos, nosotros, vuestros nietos y os miramos como a nuestra
madre, oh abuela nuestra, en memoria de nuestros hermanos mayores que se
distinguieron, que se llamaron Maestro Mono, Maestro Simio, así llamados“; [así]
dijeron Maestro Mago, Brujito. Ahora bien, [los primogénitos] eran invocados por
los músicos, por los cantantes, entre los hombres de otros tiempos; antano
también los pintores, los cinceladores, los invocaban. Pero se volvieron animales,
fueron hechos monos, porque se enorgullecían, porque maltrataban a sus
hermanos menores. Así fueron aminorados sus corazones; así fueron perdidos,
fueron aniquilados Maestro Mono, Maestro Simio, vueltos animales. Ahora bien,
habían estado siempre en su casa, en donde se habían hecho grandes músicos,
cantantes, cuando vivían con su abuela, con su madre.
16

[Los segundones] comenzaron sus trabajos para manifestarse ante su abuela,
ante su madre. Primeramente hicieron su campo. „Oh abuela nuestra, oh madre
nuestra, trabajaremos en los campos“, dijeron. „No os aflijáis. Nosotros somos,
nosotros, vuestros nietos, nosotros los sustitutos de nuestros hermanos mayores“,
dijeron Maestro Mago, Brujito. Entonces tomaron su hacha [para madera], su
azadón, su coa 78, y caminaron, cada uno con su cerbatana al hombro. Al salir de
su casa recomendaron a su abuela que les llevara su comida. „Oh abuela nuestra,
que se nos dé a mediodía nuestro alimento“, dijeron. „Muy bien, oh nietos míos“,
respondió su abuela. Llegaron en seguida allá donde estaba el campo. Por todas
partes en donde hundieron su azadón en la tierra, el azadón sólo trabajó la tierra;
ellos no trabajaban; el azadón sólo. Y golpearon con el hacha los troncos de los
árboles y las ramas de los árboles, derribando, podando, derribándolo todo,
árboles, bejucos; y cortaba aquella madera, hacía todo aquello, un hacha sola. He
aquí que el azadón arrancaba mucho; innumerables las zarzas, los espinos,
trabajados por un azadón sólo; innumerable lo que fue arrancado en las montanas
pequenas, las montanas grandes. Entonces ordenaron a un animal llamado
Paloma Torcaz; habiéndola hecho subir a un gran tronco, Maestro Mago, Brujito,
le dijeron: „Mira cuando nuestra abuela venga a darnos nuestro alimento; arrulla
luego que llegue, arrulla y cogeremos el azadón, el hacha“. „Muy bien“, respondió
Paloma Torcaz. He aquí que ellos no hicieron más que tirar con cerbatanas; en
realidad no trabajaron el campo. Después de lo cual. Paloma Torcaz arrulló. Al
instante vinieron, el uno a tomar el azadón, el otro a tornar el hacha. Habiéndose
envuelto la cabeza, el uno se cubrió falazmente de tierra las manos, ensuciándose
el rostro lo mismo, como un verdadero labrador; el otro se cubrió falazmente de
astillas de madera la cabeza, como si verdaderamente hubiera podado,
carpinteado. Entonces fueron vistos por su abuela. En seguida comieron. En
verdad, no habían trabajado el campo; llegóse, pues, sin causa, a darles su
comida.
Cuando llegaron a la casa: „Abuela nuestra, verdaderamente nos acostamos“,
dijeron al entrar, estirando sin motivo sus piernas, sus brazos, delante de su
abuela. Cuando al día siguiente volvieron, llegaron al campo, todos los árboles, los
bejucos, se habían vuelto a levantar, todas las zarzas, los espinos, estaban
enmaranados, cuando llegaron. „.Quién se ha burlado de nosotros?“, dijeron. „Los
que hicieron esto son todos los animales pequenos, los animales grandes, puma,
jaguar, venado, conejo, zorro, coyote, cerdo, puerco-espín, los pájaros pequenos,
los pájaros grandes; son ellos quienes hicieron esto y lo hicieron en una noche“.
En seguida comenzaron de nuevo a trabajar el campo, hicieron lo mismo en la
tierra para cortar los árboles; celebraron consejo mientras cortaban los árboles,
mientras arrancaban. „Solamente velaremos nuestro campo. Quizás
sorprenderemos a quienes vinieron a hacer esto“, dijeron celebrando consejo;
después volviéronse a la casa. „.Qué véis? 79 .Se burlan de nosotros, oh abuela
nuestra? Grandes hierbas, la gran selva, [hay] allá adonde estaba nuestro campo
cuando de día fuimos, oh abuela nuestra“, dijeron a su abuela, a su madre.
„Volveremos, velaremos; no [está] bien que se nos haga eso“, dijeron. En seguida
se armaron, en seguida volvieron a sus árboles cortados y se ocultaron en ellos,
se abrigaron a la sombra. Entonces los animalitos se congregaron, cada especie
reuniéndose, todos los animales pequenos, los animales grandes; he aquí que a
media noche llegaron. He aquí sus Palabras: „!Arboles, levantaos! !Bejucos,
levantaos!“; [así] dijeron al llegar, amontonándose bajo los árboles, bajo los
bejucos; entonces avanzaron, se mostraron, ante los rostros [de los dos
segundones]. He aquí los primeros: el puma, el jaguar; [los jóvenes] quisieron
cogerlos, pero no se dieron 80 a ellos. Entonces avanzaron, colas acercadas, el
venado, el conejo; [los jóvenes] los asieron pero no arrancaron más que la
extremidad de la cola del venado, [del conejo], que se les quedó entre las manos:
habiendo asido la cola del venado, la cola del conejo, dichas colas fueron
acortadas. El zorro, el coyote, el cerdo, el puerco-espín, no se dieron a ellos.
Todos los animales se mostraron ante Maestro Mago. Brujito. Los corazones de
éstos fueron afligidos porque no cogieron ninguno. Otro llegó, el último; llegó
brincando. Entonces ellos se pusieron de través [en su camino], cogieron en un
panuelo a la Rata. Habiéndola cogido le apretaron vivamente la cabeza, queriendo
ahogarla. Le quemaron la cola en el fuego; entonces la rata comenzó a llevar así
la cola, a no tener pelos en la cola; sus ojos [volviéronse saltones] porque habían
querido ahogarla los engendrados Maestro Mago, Brujito. „Que yo no muera por
[obra de] vosotros. Vuestro oficio no es cultivar“, les dijo la rata. „.Qué nos
cuentas tú ahora?“, respondieron a la rata los engendrados. „Dejadme un
momento. Mi Palabra está en mi vientre y yo os la contaré: dadme ahora algo de
comer“, dijo la rata. „Después te daremos de comer; cuenta primero“, fue dicho.
„Muy bien. He aquí que los bienes de vuestros padres llamados Supremo Mago,
Principal Maestro Mago, quienes murieron en Xibalbá, existen suspendidos en lo
alto de la mansión; sus anillos, sus guantes, su pelota; pero vuestra abuela no
dijeron a la rata los engendrados. Gran alegría [hubo] en sus corazones al oír la
historia de la pelota. Habiendo contado la rata, ellos dieron de comer a la rata. „He
aquí tu alimento; maíz, pimiento blanco, frijoles, cacao [moneda], cacao [clase
extra], serán tuyos; lo que fuere conservado, olvidado, tuyo también y tú lo roerás“,
dijeron a la rata Maestro Mago, Brujito. „Muy bien, engendrados. .Qué diré si
vuestra abuela me ve?“, respondió. „Que tu corazón no tema. Aquí estamos
nosotros, prestos estamos nosotros para responder a nuestra abuela. Vamos
aprisa a subir a ese rincón de la mansión; vamos adonde es preciso ir; tú subirás
aprisa adonde aquello está suspendido; nosotros veremos en los cordajes de la
mansión; también veremos por nuestra comida“, dijeron a la rata. Se consultaron
a mediodía. Sin mostrar la rata que llevaban, llegaron; el uno entró abiertamente
en la casa; el otro fue al rincón de la mansión, en donde al instante dejó trepar a la
rata. Pidieron entonces a su abuela su comida. „Moled solamente nuestro
alimento; no deseamos más que un caldo con pimiento , oh abuela nuestra“,
dijeron. Ella les preparó al instante una copa de caldo caliente que puso delante
de sus rostros. Solamente para enganar a su abuela, a su madre. Derramaron el
81quiso mostrároslo, pues vuestros padres murieron por eso“. „.Dices la verdad?“,
82una noche; después de haber celebrado consejo, Maestro Mago, Brujito, llegaron
83agua de

Reklamy

Říjen 11, 2009 - Posted by | Zajímavosti z Mexica

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: