Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

PŘÍKLAD PŘEKLADU ZNÁMÉ VĚTY DO NAHUATLU

Zde je ukázka z první věty všeobecné deklarace lidských práv v češtině.

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv .

Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství .

(jsou to hezká slova , ale zatím jen na papíře)

A zde tatáž věta v nahuatlu .

TLEIN CE TLANAHUATILLI QUIIHTOHUA :

(Jako první doporučení , které říká 🙂

Nochi tlacah ihuan cihuah quipiyah manoh cualli tlacatizeh ,

Nochi zan ceh totlatechpohuiltiliz ihuan titlatepanitalohqueh ,

yeh cah monequi cualli mah timohuicacah ,

mah timoicnelicah ,

mah timotlazohtlacah

ihuan mah timotlepanitacah .

Vlastně , jelikož je nahuatl co do konstrukce gramatiky odlišný , říkají :

Všichni muži i ženy (tlacatl , tlacah , varón , varónes  – muž , muži (samo o sobě to sice také znamená člověk , ale především muž))

(cihuatl , cihuah – mujer , mujeres – žena , ženy )

tlacatia – nacer – rodit

tlacatizeh – (oni,ony) se rodí

tlanemani – libre – svobodný

quipiyah –  qui(n) + piya + h  – ellos tengan – oni mají

cualli – dobrý

ceccan , cepantin – juntos – spolu

techpohui – ración – rozum

techpohuitiliztli – rozumnost

neyoliximachiliztli , yolixtli – consciencia – svědomí 

icnelia – mít soucit ,

TLEIN OME TLANAHUATILLI QUIIHTOHUA :

(Jako druhé doporučení , které říká 🙂

Nochi tlacah  huan cihuah miac tlamantli intechpohui tlein monequi quiixmatiseh huan quinemiliseh; masehualmeh huan coyomeh tlein nicah ehuanih huan tlein anali huehca ehuanih, nohquia quipiah tlamantli tlein intechpohui, mehcatzah tlahtlahtohuah zenyoc zanilli, mehcatzah ipan zenyoc tlamantli teteotzih ipan tlatzquitoqueh, zenyoc tlahtolcuamachiliztli ipan tlatzquitoqueh o zenyoc tlamantli tlahtlamiquiliztli ipan tlatzquitoqueh; quipiah o axquipiah tomih, nochi titlatepanitalohqueh; nochi monequi timotlepanitazeh, timoicnelizeh huan timotlazohtlazeh.

 

Všeobecná deklarace lidských práv

Vyhlašující orgán: Valné shromáždění OSN
Datum vyhlášení: 10.12.1948
Poznámky: Deklarace je právně nezávazným dokumentem (nejde o mezinárodní smlouvu), její politická autorita je však uznávána na celém světě. Výročí jejího přijetí se každoročně slaví jako Den lidských práv. OSN deklaraci přijalo jako rezoluci č. 217/III.AVšeobecná deklarace lidských práv byla přijata a vyhlášena  tři roky po ukončení 2. světové války, největší válečné katastrofy v lidských dějinách, která přinesla nezměrné lidské utrpení, smrt asi 55 milionů lidí, obrovské materiální i morální ztráty.
 
Preambule
U vědomí toho,
  • že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,
  • že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbaveni strachu a nouze, budou se těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu,
  • že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku,
  • že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti; v rovná práva mužů i žen a rozhodl se podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě,
  • že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy
  • že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznání a zachování lidských práv a základních svobod a
  • že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku.

Valné shromáždění vyhlašuje tuto Všeobecnou deklaraci lidských práv jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby se každý jednotlivec a každý orgán společnosti, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné a uznávání a zachovávání jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou pod jejich pravomocí.

Čl.1Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Čl.2

1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozdílu rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

2) Dále nebude činěn žádný rozdíl z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž osoba náleží, ať jde o zemi nebo území nezávislé, nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.

Čl.3

Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

Čl.4

Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo v nevolnictví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.

Čl.5

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Čl.6

Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.

Čl.7

Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci.

Čl.8

Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům porušujícím základní práva, jež jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem.

Čl.9

Nikdo nesmí být svévolně zatčen, zadržen nebo vyhoštěn.

Čl.10

Každý má stejné právo, aby byl řádně a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, pokud jde o určení jeho práv a povinností nebo o jakékoli trestní obvinění proti němu.

Čl.11

1) Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být považován za nevinného, pokud není prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby.

2) Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opominutí, které v době, kdy byly spáchány, nebyly trestné podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí být uložen trest těžší, než jakého bylo možno použít v době, kdy byl trestný čin spáchán.

Čl.12

Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

Čl.13

1) Každý má právo na svobodu pobytu a na volbu bydliště uvnitř určitého státu.

2) Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země.

Čl.14

1) Každý má právo v jiných zemích hledat a požívat tam azyl před pronásledováním.

2) Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně vznikajícího na základě nepolitických trestných činů nebo jednání, která odporují cílům a zásadám Organizace spojených národů.

Čl.15

1) Každý má právo na státní příslušnost.

2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit.

Čl.16

1) Muži i ženy, jakmile dosáhli plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodu příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.

2) Sňatky mohou být uzavřeny pouze se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů.

3) Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.

Čl.17

1) Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými.

2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.

Čl.18

Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo bohoslužbou a zachováním obřadů.

Čl.19

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.

Čl.20

1) Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování.

2) Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení.

Čl.21

1) Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.

2) Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země.

3) Základem vládní moci budiž vůle lidu; tato vůle má být vyjádřena pravidelně konanými a správně prováděnými volbami na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování.

Čl.22

Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a svobodnému rozvoji jeho osobnosti.

Čl.23

1) Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.

2) Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci.

3) Každý, kdo pracuje, má nárok na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany.

4) Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat odborové organizace a přistupovat k nim.

Čl.24

Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné omezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou.

Čl.25

1) Každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho i jeho rodiny, čítajíc v to potravu, šatstvo, bydlení, lékařskou péči a nezbytné sociální služby; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při pracovní nezpůsobilosti, při ovdovění, v stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

2) Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské či nemanželské, požívají stejné sociální ochrany.

Čl.26

1) Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátcích a základních stupních. Základní vzdělání má být povinné. Technické a odborné vzdělání budiž obecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností.

2) Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má pomáhat ke vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a skupinami rasovými a náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Organizace spojených národů pro zachování míru.

3) Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.

Čl.27

1) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, těšit se z umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výsledcích.

2) Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů vyplývajících z každé vědecké, literární nebo umělecké činnosti, jejímž autorem je.

Čl.28

Každý má právo na to, aby vládl takový společenský mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody v této deklaraci byly úplně uskutečněny.

Čl.29

1) Každý má povinnost vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost.

2) Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachování práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.

3) Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů.

Čl.30

Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.

 

14 srpna, 2009 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář

Překlad některých zeměpisných názvů v Jižní Americe v jazyce quechua

LIMA abeja – včela

LIMA - POZŮSTATKY STAVEB

LIMA - POZŮSTATKY STAVEB

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA - POZŮSTATKY STAVEB

LIMA - POZŮSTATKY STAVEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCHABAMBA – správněji QUCHAPAMPA – valle fértil – úrodné údolí

CUZCO – správněji QUSQU – estómago espiritual , centro energético corporal – duchovní žaludek , také středisko tělesné energie

AYACUCHO – správněji AYACUCHU(AYAKUCHU) – vzniklo ze slov AYAK , UCHU  , kde UCHU značí ají – paprika , ale také figuruje ve spojení jako roh , vrchol , úhel, co znamenalo AYAK  

 Také ale mohlo druhé slovo být Q´UCHU – alegría , alborozo – veselí , jásot , resp. jiné K´UCHU- ángulo , esquina – vrchol , roh (to pak koresponduje s UCHU – paprika , přirovnání k vrcholu úhlu (jelikož paprika řečená maďarská tvoří vrchol úhlu – je špičatá) 

OLLANTAYTAMBO – správněji ULLANTAYTAMPU

MACHU PICCHUCerro Viejo – Starý Vrch , tohle jméno se píše původním klasickým pravopisem

HUAYNA PICCHU Cerro Joven – Mladý Vrch – rovněž psáno původním klasickým pravopisem

Toto město  Mladý Vrch, leží severně  proti té části Starého Vrchu , která je nejvíce na severu .

Je jen zřídka navštěvováno a jelikož jej dělí údolí , je velmi nepřístupné .

Nicméně je vidět a lze jej dobře fotografovat ze Starého Vrchu a rovněž lze pořídit i dobré záběry z tohoto Mladého Vrchu na Starý Vrch .

 

Ale architekturou si nezadá se Starým Vrchem .

MACHU PICCHU - CERRO VIEJO - STARÝ VRCH

MACHU PICCHU - CERRO VIEJO - STARÝ VRCH

 

HUAYNA PICCHU - CERRO JOVEN - MLADÝ VRCH

HUAYNA PICCHU - CERRO JOVEN - MLADÝ VRCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJAMARCA správněji KASHAMARKA – novější gramatika , QASAMARCA – modifikovaná gramatika z mezidobí), CAXAMARCA – klasická gramatika – tierra fría , tierra de espinas – chladná země  ,  země trnitá

CAXAMARCA - DÁVNÉ OSÍDLENÍ

CAXAMARCA - DÁVNÉ OSÍDLENÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORICANCHO – správněji QURIKANCHA (dneš. gram.) CURICANCHA (klasická gram.) – corral oro  – zlatý dvůr

5 srpna, 2009 Posted by | Zajímavosti z Jižní Ameriky | Napsat komentář